အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Latest Post

အလုပ်ရှင်အလုပ်သမား သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း၊ ပြည်ပ အလုပ်အကိုင်လမ်းညွှန်သင်တန်း တက်ရောက်ခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက် ၍ကြေညာခြင်းနှင့်  ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင် လိုင်စင်သစ် လျှောက်ထားခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအလိုက် စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့အတွက် အများ ပြည်သူသိရှိစေရေး အသိပေးကြေညာချက် Myanmar Bestex Garment Co.,Ltd အထည်ချုပ် စက်ရုံတွင် အလုပ်သမားရေးရာဥပဒေ ချိုးဖောက်မှု ရှိသည်ဟူသော သတင်းဖော်ပြချက် Heng Run (Myanmar) Garment Co.,Ltd အထည်ချုပ် စက်ရုံတွင်အလုပ်သမားရေးရာဥပဒေ ချိုးဖောက်မှု ရှိသည် ဟူသော သတင်းဖော်ပြချက် Shinsung Tongsang Int’l Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ တွင် အလုပ်သမားရေးရာဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုရှိသည် ဟူသော သတင်းဖော်ပြချက် W & F Group Co., Ltd အထည် ချုပ်စက်ရုံတွင် အလုပ်သမားရေးရာဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုရှိသည်ဟူသော သတင်းဖော်ပြချက်

Home

Latest News

Announcement

PHOTO AND VIDEO