အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Category: DOL-Announcement

အလုပ်ရှင်/အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း စုစုပေါင်း

အမျိုးအစား အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား စုစုပေါင်း အခြေခံ ၂၆ ၂၈၂၅ ၂၈၅၁ မြို့နယ် ၁ ၁၅၆ ၁၅၇ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် – ၂၅ ၂၅ အဖွဲ့ချုပ် ၁ ၉ ၁၀…