ဝန်ကြီးရုံး

ဝန်ကြီးရုံး

ဖွဲ့စည်းပုံ

ILO Website တွင်  “ကြမ်းတမ်းသောအခက်အခဲကို ဖြတ်ကျော်ခြင်း- မြန်မာနိုင်ငံတွင်စစ်တပ် အာဏာသိမ်းပြီးနောက် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အရပ်ဘက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှု” (Riding out the storm: Organizational resilience of trade unions and civil society organizations following the military takeover in Myanmar) ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လွှင့်တင်ထားသော ILO Brief တွင်ပါရှိသည့် “အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနသည် အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်း(၁၆)ဖွဲ့ကို တရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းများအဖြစ် ကြေညာခဲ့ကြောင်းနှင့် အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖြစ် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ရန် နည်းလမ်းမရှိသောကြောင့်အလုပ် သမားများအနေဖြင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ ထပ်မံဖွဲ့စည်းမှုမရှိကြောင်း” ဟူသည့်အချက်တို့နှင့်ပတ်သက်၍ ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ခြင်း
လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ဆေးဘိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၂၄/၂၀၂၂)မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်
ဆေးဘိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၂၄/၂၀၂၂)မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် ...
Read More
လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ဆေးဘိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၂၃/၂၀၂၂)မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်
ဆေးဘိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၂၃/၂၀၂၂)မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် ...
Read More
လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ဆေးဘိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၂၂/၂၀၂၂)မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်
ဆေးဘိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၂၂/၂၀၂၂)မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် ...
Read More

Office(51),Ministry of Labour,Nay Pyi Taw.
eMail:molipoffice@gmail.com
Phone:067-430181