အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

LATEST PUBLICATIONS

Published On : 2024, MARCH
Book URL : Download
HANDBOOK On HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT INDICATORS 2021-2023
Published On : 2024 ခုနှစ် ၊ မတ်လ
Book URL : Download
လူ့စွမ်းအား ဖွံ့ဖြိုးမှုအညွှန်းကိန်းများလက်စွဲစာအုပ် (Human Resources Development Indicators-HRDI)(၂၀၂၁-၂၀၂၃ ခုနှစ်)
Published On : 2016,December
Book URL : Download
Report on Loabour Force Survey January-March 2015
Published On : ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ
Book URL : Download
မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားအင်အား၊ ကလေးလုပ်သားနှင့် ကျောင်းအပြီး လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက်မှု အကူးအပြောင်း ဆန်းစစ်ခြင်း စစ်တမ်း – ၂၀၁၅ ခုနှစ်
Published On : ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ
Book URL : Download
မြန်မာနိုင်ငံ ကလေးလုပ်သား စစ်တမ်းအစီရင်ခံစာ ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီ-မတ်လ
Published On : ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ လမှ မတ်လ ထိ
Book URL : Download
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ မြန်မာနိုင်ငံ နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အား စစ်တမ်း ပထမအကြိမ် အစီရင်ခံစာ
Published On : ၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ မတ်လ
Book URL : Download
၂၀၂၀-၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ လုပ်သားအင်အား ခန့်မှန်းစာရင်းအင်းများ အစီရင်ခံစာ
Published On : August, 2021
Book URL : Download
Hand Book on Human Resources Development Indicators 2019-2020
Published On : December,2022
Book URL : Download
Human Resources Development Indicators 2020-2021
Published On : December,2022
Book URL : Download
လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှု အညွှန်းကိန်းများ လက်စွဲစာအုပ် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်
Published On : ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ
Book URL : Download
ကလေးလုပ်သား စစ်တမ်းအစီရင်ခံစာ ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ-မတ်လ
Published On : ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ
Book URL : Download
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း၊ ပထမအကြိမ်အစီရင်ခံစာ (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လထိ)
Published On : ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နေပြည်တော်
Book URL : Download
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း ဒုတိယအကြိမ်အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှ နိုဝင်ဘာလထိ)
Published On : ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ
Book URL : Download
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ
Published On : ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နေပြည်တော်
Book URL : Download
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ
Published On : ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ
Book URL : Download
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း ၊ သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာ(တတိယသုံးလပတ်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှ နိုဝင်ဘာလထိ)
Published On : ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ
Book URL : Download
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း ဒုတိယအကြိမ်အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှ နိုဝင်ဘာလထိ)
Published On : ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နေပြည်တော်
Book URL : Download
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှ ဧပြီလထိ)
Published On : ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ
Book URL : Download
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း သုံးလပတ် အစီရင်ခံစာ (ပထမ သုံးလပတ် ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ-မတ်လ)
Published On : ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နေပြည်တော်
Book URL : Download
လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှု အညွှန်းကိန်းများ လက်စွဲစာအုပ် ၂၀၁၄
Published On : ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ
Book URL : Download
၂၀၀၇ ခုနစ်၊ နှစ်စဉ် လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း အစီရင်ခံစာ
Published On : 2016, Nay Pyi Taw
Book URL : Download
Hand Book On Human Resources Development Indicators, 2014
Published On : ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နေပြည်တော်
Book URL : Download
လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှု အညွှန်းကိန်းများ လက်စွဲစာအုပ် ၂၀၁၁-၂၀၁၃
Published On : 2106,December
Book URL : Download
Report on School-to-Work Transition Survey January-March 2015
Published On : 2015, Nay Pyi Taw
Book URL : Download
Hand Book On Human Resources Development Indicators, 2011-2013
Published On : 2016, December
Book URL : Download
Report on Labour Force Survey January-March 2015
Published On : ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ နေပြည်တော်
Book URL : Download
လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှု အညွှန်းကိန်းများ လက်စွဲစာအုပ် ၂၀၁၀
Published On : 2013, Nay Pyi Taw
Book URL : Download
Hand Book On Human Resources 2010 Development Indicators
Published On : ၂၀၁၁၊ နေပြည်တော်
Book URL : Download
လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှု အညွှန်းကိန်းများ လက်စွဲစာအုပ် ၂၀၀၉
Published On : 2011,Nay Pyi Taw
Book URL : Download
HandBook On Human Resources Development Indicators 2009
Published On : 2016,August
Book URL : Download
Labour Force,Child Labour and School-to-Work Transition Survey,2015 Executive Summary Report
Published On : 2016,December
Book URL : Download
Report on Child Labour Survey January-March
Published On : 2010 , Nay Pyi Taw
Book URL : Download
Hand Book on Human Resources Development Indicators 2008
Published On : 2010,Nay Pyi Taw
Book URL : Download
လူ့စွမ်းအား ဖွံ့ဖြိုးမှု အညွှန်းကိန်းများ လက်စွဲစာအုပ် ၂၀၀၈
Published On : 2010 ,Nay Pyi Taw
Book URL : Download
Hand Book on Human Resources Development Indicators 2008
Published On : 2009 ၊ Nay Pyi Taw
Book URL : Download
လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှု အညွှန်းကိန်းများလက်စွဲစာအုပ် ၂၀၀၇ ခုနှစ်
Published On : 2009 , Nya Pyi Taw
Book URL : Download
Handbook on Human Resources Development Indicators 2007
Published On : 2006
Book URL : Download
လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှု အညွှန်းကိန်းများလက်စွဲစာအုပ် ၂၀၀၆ ခုနှစ် (အထူးထုတ်)
Published On : 2006
Book URL : Download
Human Resources Development Indicators 2006(Special Edition)
Published On : January, 2006
Book URL : Download
လူ့စွမ်းအား ဖွံ့ဖြိုးမှု အညွှန်းကိန်းများ လက်စွဲစာအုပ် ၂၀၀၅ ခုနှစ်
Published On : January, 2006
Book URL : Download
Hand Book On Human Resources Development Indicators 2005
Published On : 2005, February
Book URL : Download
လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှု အညွှန်းကိန်းများလက်စွဲစာအုပ် ၂၀၀၄ ခုနှစ်
Published On : 2005, January
Book URL : Download
Handbook on Human Resources Development Indicator 2004(English)
Published On : မတ်လ ၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်
Book URL : Download
လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှု အညွှန်းကိန်းများလက်စွဲစာအုပ် ၂၀၀၃ (Myanmar)
Published On : 2004, February
Book URL : Download
Handbook on Human Resources Development Indicator 2003(English)
Published On : May,2003
Book URL : Download
HandBook on Human Resources Development Indicator 2002(Myanmar)
Published On : May,2003
Book URL : Download
HandBook on Human Resources Development Indicator 2002(English)
Published On : March,2002
Book URL : Download
HandBook on Human Resources Development Indicator 2001
Published On : April,2001
Book URL : Download
Handbook on Human Resources Development Indicators 2000
Published On : December,1999
Book URL : Download
Handbook on Human Resources Development Indicators 1999
Published On : 1998 ၊ August
Book URL : Download
Handbook on Human Resources Development Indicators 1998
Published On : ၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ
Book URL : Download
Hand Book on Human Resources Development Indicators
Published On : 2018
Book URL : Download
Human Resource Development Indicators
Published On : ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ
Book URL : Download
လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှုအညွှန်ကိန်းများ လက်စွဲစာအုပ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်
Published On : 2018
Book URL : Download
လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှုအညွှန်ကိန်းများ လက်စွဲစာအုပ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်
Published On : 2017
Book URL : Download
လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှုအညွှန်းကိန်းများ လက်စွဲစာအုပ် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်
Published On : ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ
Book URL : Download
လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှုအညွှန်ကိန်းများ လက်စွဲစာအုပ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်
Published On : ၂၀၁၉ ခုနှစ်
Book URL : Download
လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှုအညွှန်ကိန်းများ လက်စွဲစာအုပ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ်
Published On : May, 2020
Book URL : Download
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT INDICATORS, 2018-2019
Published On : 2019
Book URL : Download
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT INDICATORS, 2017-2018
Published On : ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလ
လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်းအစီရင်ခံစာ
Published On : December 2016
Report on Labour Force Survey