အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

FAQ

အမေးများသော မေးခွန်းများနှင့် အဖြေများ

စဉ် အကြောင်းအရာ မိမိ အစီအစဉ် မိမိအစီအစဉ် (ဂျပန်ကျွမ်းကျင်) ခွင့်ပြန် PR ခွင့်ပြန် OWIC သက်တမ်းတိုး OWIC ပျောက်ဆုံး
၁။ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ထံ လိပ်မူသည့် အပေါ်စာ
၂။နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မိတ္တူ (PJ)
၃။Offer Letter (or) Demand Letter
၄။အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား သဘောတူစာချုပ်
၅။ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ
၆။သက်တမ်းရှိ အလုပ် လုပ်ခွင့် ပါမစ်၊ နေထိုင်ခွင့်ပါမစ်
၇။အလုပ်ရှင်၏ ခွင့်စာ
၈။ကာလရှည်နေထိုင်ခွင့် (COE)
၉။ဂျပန်စာ အရည်အချင်း လက်မှတ်
၁၀။ဘွဲ့လက်မှတ်၊ ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်
၁၁။ပြည်ဝင်/ ပြည်ထွက် လဝက တံဆိပ်တုံး
၁၂။ပြည်ပအလုပ်အကိုင် လမ်းညွှန် သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်
၁၃။OWIC အဟောင်း ရှေ့ /နောက် မိတ္တူ
၁၄။ရဲစခန်း ထောက်ခံချက်၊ သတင်းစာ ကြော်ငြာ ဖြတ်ပိုင်း