အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Category: oversea-agency-list-all

oversea-agency-list-all

ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရ အေဂျင်စီများ

ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရ အေဂျင်စီစာရင်း (၁၂-၉-၂၀၂၃) ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရ အေဂျင်စီများစာရင်း (၃၁-၈-၂၀၂၃) ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအကျိုးဆောင် အေဂျင်စီ စာရင်း (၃၁-၇-၂၀၂၃)