အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Category: Tender

အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ ရုံးအမှတ်(၅၁) ၊ နေပြည်တော် မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများဝယ်ယူရန်အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သူများကြေညာခြင်း

အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ ရုံးအမှတ်(၅၁) ၊ နေပြည်တော် မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ရုံသုံးပစ္စည်းကိရိယာများဝယ်ယူရန်အတွက် ဝန်ကြီးဌာန မှ ၁၅-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာ(၁၇)မျိုးအား စီစစ်ရွေးချယ်ပြီးဖြစ်၍ တင်ဒါအောင်မြင်သူများကြေညာခြင်း တင်ဒါအောင်မြင်သည့်စာရင်းအပြည့်အစုံ

စာချုပ်ဆေးဆိုင် တင်ဒါအောင်မြင်သော ကုမ္ပဏီစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ အလုပ်သမားဆေးရုံကြီးများ၊ လူမှုဖူလုံရေးဆေးခန်းများနှင့် ဌာနကြီးဆေးခန်းများသို့ ဆေးဝါးဖြန့်ဖြူးရန် စာချုပ်ဆေးဆိုင်စနစ် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူရာတွင် ဝန်ကြီးဌာန တင်ဒါကော်မတီမှ စိစစ်ရွေးချယ်ခဲ့မှုအရ တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီမှာ Valves Pte Ltd ဖြစ်ပါသည်။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

နေပြည်တော် ၊ ရုံးအမှတ်(၅၁) တင်ဒါခေါ်ယူရေးကော်မတီ ( အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ) ၁။      အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ၊ အလုပ်သမားရေးရာ ဆိုင်ရာ ရုံးအမှတ်(၅၁)၊ နေပြည်တော်ရှိ ဦးစီးဌာနများ နှင့် အဖွဲ့ရုံးတို့တွင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အောက်ဖော်ပြပါ…

Inter Call System တင်ဒါအောင်မြင်သူအဖြစ် ကြေညာခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန မှ တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့သည့် ရုံးအမှတ် (၅၁) အဆောက်အဦး Inter Call System တယ်လီ ဖုန်းလိုင်း တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် …

အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာရုံးအမှတ်(၅၁) ၊ နေပြည်တော် မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ရုံးသုံးစာရေးကိရိယာများဝယ်ယူရန်နှင့် ရုံးသုံးပုံစံများပုံနှိပ်ရန်အတွက်တင်ဒါအောင်မြင်သူများကြေညာခြင်း

အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာရုံးအမှတ်(၅၁) ၊ နေပြည်တော် မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ရုံးသုံးစာရေးကိရိယာများဝယ်ယူရန်နှင့် ရုံးသုံးပုံစံများပုံနှိပ်ရန်အတွက်တင်ဒါအောင်မြင်သူများကြေညာခြင်း အပြည့်အစုံ

အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ ရုံးအမှတ်(၅၁) ၊ နေပြည်တော် မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းကိရိယာများဝယ်ယူရန်အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သူများကြေညာခြင်း

အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ ရုံးအမှတ်(၅၁) ၊ နေပြည်တော် မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းကိရိယာများဝယ်ယူရန်အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သူများကြေညာခြင်း တင်ဒါအောင်မြင်သည့် စာရင်းအပြည့်အစုံ