အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အလုပ်သမား၊အလုပ်အကိုင်နှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန
ကြေငြာချက်အမှတ်၊၁/၂၀၁၅
၁၃၇၇ခုနှစ်၊ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၁ ရက်
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက် )
အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ရေးဆွဲချုပ်ဆိုကြရန် အသိပေးကြေငြာခြင်းကြေညာချက် အပြည့်အစုံ ([download id=”445″])

အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ပုံစံ ဒေါင်းလုပ်ရယူရန် ([download id=”471″])

ဝန်ထမ်းများလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ နမူနာပုံစံ ([download id=”472″])

လစာထုတ်ပေးမှုမှတ်တမ်းစာအုပ်ပုံစံ([download id=”473″])