အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အလုပ်သမား၊အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့တွင် အကျုံးဝင်လျက်ရှိသော အာမခံအလုပ်သမားများ၏ အချက်အလက်များအား မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှစ၍ ထည့်ဝင်ကြေးပေးသွင်းမှုနှင့် ထည့်ဝင်သည့်ကာလ၊ အကျိုးခံစားခွင့်များဖြစ်သည့် ဆေးကုသမှုနှင့် ငွေကြေးအကျိုးခံစားခွင့် များအား စနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်၍ တိကျစွာတွက်ချက်နိုင်ရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအား ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့အတွက် Myanmar Social Security ICT စံနစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းများအား တိုးချဲ့ရန်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူအပ်ပါသည်။[download id=”571″]