အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Category: DOL-Services

၈-၇- ၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၄-၇-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ ဒေသန္တရနှင့်ညှိနှိုင်းစိစစ်ရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် ချက်