အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Category: DOL-Announcement

အလုပ်ရှင်/အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း စုစုပေါင်း ၉-၃-၂၀၂၃

အမျိုးအစား အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား စုစုပေါင်း အခြေခံ ၂၆ ၂၈၂၄ ၂၈၅၀ မြို့နယ် ၁ ၁၅၆ ၁၅၇ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် – ၂၅ ၂၅ အဖွဲ့ချုပ် ၁ ၉ ၁၀…

OWIC လျှောက်ထားခြင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အများပြည်သူသိရှိနိုင်ရေး အသိပေးကြေညာခြင်း

မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ပြည်ပသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် ကျွမ်းကျင်အလုပ်သမားများ၊ ခွင့်ပြန်အလုပ်သမားများ၊ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ပါမစ်ဖြင့် နေထိုင်လုပ်ကိုင်သူများမှ ဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)သို့ OWIC ပြုလုပ်ခွင့်များ တင်ပြလာပါက အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန အနေဖြင့် ရုံးဖွင့်ရက် ၂ ရက်မှ ၃ ရက်အတွင်း လုပ်ထုံး…