အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အမွတ္ေပးစံနစ္ျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈစနစ္ (Recruitment Point System) ကိုရီးယားဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္ (EPS-TOPIK) စာေမးပြဲ (ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေေရးလုပ္ငန္း ) စာေမးပြဲ က်င္းပမည္႔ စာစစ္ဌာန၊ ေန႕ရက္၊ အခ်ိန္ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္မ်ားအား ၁၁-၉-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီ၏ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၁၃-၉-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ေၾကျငာထားပါသည္။
[download id=”470″]