အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ အား ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံရံုးယာယီတာဝန္ခံ Ms.Kristen Bauer ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔သည္ ယေန႔ (၄-၄-၂၀၁၆) ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၀:၀၀ နာရီတြင္ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ႔ျပီး ျမန္မာအစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ ဆိုင္းငံံ့ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Generalized System of Preferences အက်ိဳးခံစားခြင့္ကိစၥကို ေမလလယ္တြင္ အေမရိကန္အစိုးရက ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍ Generalized System of Preferences ရရွိေရးအတြက္ အေရးပါေသာ Criteria (၁) ခ်က္ျဖစ္သည္႔ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေပးမႈ၊ လြတ္လပ္စြာအသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းေရး၊ အဓမၼခိုင္းေစမႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ကေလးလုပ္သား ပေပ်ာက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ အရွိန္အဟုန္မပ်က္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါသည္။