ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ အလုပ္သမားအလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေအးျမင့္မွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြထံသို႔ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၃၀)ရက္ေန႕တြင္ လႊဲေျပာင္း/လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။

အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ဦးမ်ိဳးေအာင္မွလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအားရွင္းလင္းတင္ျပစဥ္