ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြအား UMFCCI ဥကၠဌ ဦး၀င္းေအာင္နွင့္ အဖြဲ႕မွ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႔အစည္း ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ (၁.၄.၂၀၁၆) ရက္ေန့ နံနက္(၁၀:၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ရံုးအမွတ္ (၅၁)၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ထိုသို့ ေတြ့ဆံုရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး နွင့္အတူ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္နွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကပါသည္။