အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးထင္ေအာင္ သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒႏွင့္အညီ လူမႈဖူလံုေရးအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအား ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ လက္ပံတန္း၊ျပည္၊ေရႊေတာင္ ႏွင့္ ဒိုက္ဦးျမိဳ႕မ်ားသို႕ သြားေရာက္ထုတ္ေပးခဲ႕ပါသည္။

[download id=”443″]