အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာနသည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕ (၁/၂၀၁၆) ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို ၁၀-၃-၂၀၁၆ ရက္ေန႕ နံနက္ ၉:၃၀ တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရံုးအမွတ္ (၅၁) ၊ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ စုေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ႔ရာ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးထင္ေအာင္မွ တက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။[download id=”678″]