၁။      အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး  ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင် စတင်ကာ အာဏာတည်ခဲ့ပါသည်။

၂။       အလုပ်သမားများသည် အလုပ်သမားရေးရာကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းလိုပါက ယင်းဥပဒေပုဒ်မ ၉ ၊ ၁၀ ၊ ၁၁ နှင့် ၁၂ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။      မှတ်ပုံတင်ထားသော အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများသည် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပါသည်။

၄။      ယခုအခါ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအမည်ခံ ဖွဲ့စည်းထားသော အောက်ပါအဖွဲ့အစည်း များသည် ဥပဒေနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရသဖြင့် တရားဝင်ဖွဲ့စည်း ထားသော အဖွဲ့အစည်းများမဟုတ်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်-

(က)    ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်၊

( ခ)    အလုပ်သမားအချင်းချင်းရိုင်းပင်ကူညီရေးအဖွဲ့၊

( ဂ)    အနာဂတ်အလင်းတန်းဆုံမှတ်အဖွဲ့၊

(ဃ)    Action Labour Right ၊

( င)    All Myanmar Trade Union’s Network ၊

( စ)    Agriculture Freedom of Myanmar ၊

(ဆ)    Association for Labour Development (ALD) ၊

( ဇ)    Federation of Garment Workers Myanmar ၊

(ဈ)     Freedom and Labour Action Group ၊

(ည)    Labour Power Group ၊

( ဋ)    We Generation Network ၊

( ဌ)    ရောင်ခြည်ဦးအလုပ်သမားအဖွဲ့၊

( ဍ)    သေွးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်(မြန်မာ) STUM ၊

( ဎ)      အလုပ်သမားသမဂ္ဂများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ (Cooperation Committee   of Trade Unions – CCTU ) ၊

(ဏ)   မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာရေနံအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်၊

(တ)      စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအမျိုးသမီးအလုပ်သမားများအစည်းအရုံး (Industrial Women Worker Organization – IWWO )၊

၅။      သို့ဖြစ်၍ ဖော်ပြပါ အဖွဲ့အစည်းများသည် တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများမဟုတ်ကြောင်း၊ ယင်းတို့၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများသည်လည်း ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်မှုမရှိကြောင်းနှင့် ဆက်လက် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ပါက တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ထိရောက်စွာအရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။