အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှ လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေးရာထူး(၇)နေရာ ခေါ်ယူခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူသည့်ကြော်ငြာစာနှင့် အလုပ်လျှောက်လွှာပုံစံတို့ကို Download ဆွဲ၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် –