အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာ မြို့နယ် ၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ စက်မှု (၅)လမ်း၊ အမှတ် (၄၂/၁၄၅)ရှိ မြန်မာအရှေ့တိုင်း( ကွန်ပျူတာ ပန်းထိုးလုပ်ငန်း) မှ ဦးကျော်ကျော်ဆန်း (အလုပ်သမား) နှင့် ဒေါ်အိအိရွှေ(အလုပ်ရှင်)တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၂၂-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့ အငြင်းပွားမှု အမှတ် (၄/၂၀၂၃)