ပင္မစာမ်က္ႏွာ

Latest News

Announcements

  • ထိုင္းနိုင္ငံ၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား CI ထုတ္ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသိေပးေၾကညာခ်က္

    ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၅/၂၀၁၇) ေနျပည္ေတာ္ ၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လဆန္း ၁ ရက္ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္) ထိုင္းနိုင္ငံ၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအားCI ထုတ္ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသိေပးေၾကညာျခင္း ၁။         ထိုင္းနိုင္ငံတြင္...
  • အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ အသိေပးေၾကညာခ်က္

    ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၄/၂၀၁၇) ၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၁၁ ရက္ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္) အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ အသိေပးေၾကညာျခင္း ၁။          အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနသည္...
  • EPS-TOPIK ေအာင္စာရင္း ေၾကညာျခင္း

    ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈစနစ္ (Recruitment Point System) ကိုရီးယားဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ EPS-TOPIK (စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း) စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူ ၁၅၅၃ ဦးတို႔အား ကၽြမ္းက်င္မႈစစ္ေဆးျခင္း (Skills Test) ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ အရည္အခ်င္းစမ္းသပ္ စစ္ေဆးျခင္း...