ပင္မစာမ်က္ႏွာ

 • ျမန္မာ-ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံ အလုပ္သမားေရးရာ ဝန္ၾကီးအဆင့္ အစည္းအေဝးပြဲက်င္းပျခင္း

  ျမန္မာ-ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံ အလုပ္သမားေရးရာ ဝန္ၾကီးအဆင့္အစည္းအေဝးကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂ရက္ေန့တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ The Lake Garden Hotel ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႕ အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ၾကီးဌာ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။
 • ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (UNFPA) ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Ms. Janet E. Jackson ႏွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္း

  အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ့အင္အားဝန္ၾကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢဌာေန ညွိနွိုင္းေရး မွဴးရံုး(UN)မွ ဌာေနညွိနွိုင္းေရးမွဴး Ms. Renata Lok-Dessallien နွင့္ ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (UNFPA) ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Ms. Janet E. Jackson တို႕အား ေနျပည္ေတာ္၌ သီးျခားစီေတြ႕ဆံု၊
 • ကုလသမဂၢဌာေန ညွိနွိုင္းေရး မွဴးရံုး(UN)မွ ဌာေနညွိနွိုင္းေရးမွဴး Ms. Renata Lok-Dessallien နွင့္ တြ႕ဆံုျခင္း

  အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ပည္သူ့အင္အားဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢဌာေန ညွိနွိုင္းေရးမွဴးရံုး(UN)မွ ဌာေနညွိနွိုင္းေရးမွဴး Ms. Renata Lok-Dessallien နွင့္ ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (UNFPA) ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Ms. Janet E. Jackson တို႕အား ေနျပည္ေတာ္၌ သီးျခားစီေတြ႕ဆံု၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးေဆြးေႏြး။
 • IOM မွ လႉဒါန္းသည့္ ကြန္ပ်ဴတာနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ပြဲတက္ေရာက္

  အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ၊ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတ နိုင္ငံ သံအမတ္ၾကီးနွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း(IOM) ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္တို႕အား ေနျပည္ေတာ္၌ သီးျခားစီေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး၊ IOM မွ လႉဒါန္းသည့္ ကြန္ပ်ဴတာနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ပြဲတက္ေရာက္
 • ဥေရာပသမၼဂၢအဖြဲ႔ရံုးမွ သံအမတ္ၾကီးအားေတြ႔ဆံုျခင္း

  အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အေျခစုိက္ ကုလသမၼဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရံုး (UNHCR) ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ႏွင့္ ဥေရာပသမၼဂၢအဖြဲ႔ရံုးမွ သံအမတ္ၾကီးတို႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံုျပီး အလုပ္သမားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြး
 • ကိုုးရီးယားသံအမတ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုျခင္း

  အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြအား ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကိုရီးယားသံအမတ္ၾကီး Mr.Lee Back Soon မွ ဂါရဝျပဳလာေရာက္ေတြ႔ဆံုျခင္း
 • Ms.Kristen Bauer ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႕

  အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ အား ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအေမရိကန္သံရံုးယာယီတာဝန္ခံ Ms.Kristen Bauer ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

Latest News

Announcements

 • eps-notic

  Employment Permit System (EPS)  စနစ္ အရ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံ သို႔ အေထြေထြလုပ္သားမ်ား အျဖစ္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ား နွင့္  အမ်ားျပည္သူ သိရွိရန္ အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမွ အသိေပးထုတ္ျပန္ထားပါသည္-

  EPS စနစ္ျဖင့္ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံသို႔ အေထြေထြလုပ္သားအျဖစ္ သြားေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊…

 • council-address

  အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

  ခုံသမာဓိေကာင္စီ

  ရုံးအမွတ္(၅၁)၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္
  ဖုန္း – ၀၆၇-၄၃၀၁၄၅ ၊ ဖက္စ္ – ၀၆၇-၄၃၀၁၄၇
  e-mail – arbitrationcouncil.mm@gmail.com

 • eps-topik-result

  စတုတၳအၾကိမ္ EPS-TOPIK စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ားအနက္ ၁၁-၈-၂၀၁၂ မွ ၁၅-၈-၂၀၁၂ ရက္ေန႔ထိ အေျခခံကၽြမ္းက်င္မွဳစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း ခံယူခဲ့သူမ်ား၏ ေအာင္စာရင္း အား အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီမွ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္ – – –