News

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင္‌့ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ျကီးဌာန နွင့္ ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (MOEAF) တို့၏ လုပ္ငန္းညွိနွိုင္း အစည္းအေဝးက်င္းပ

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင္‌့ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ျကီးဌာနနွင့္ ျမန္မာျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ့ခ်ုပ္ (MOEAF) တို့၏ လုပ္ငန္းညွိနွိုင္း အစည္းအေဝးကို ၁၀-၁၁...

(၁၀)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံကြ်မ္းက်င္မႈျပိဳင္ပြဲ ၂၀၁၄ တြင္ သြားေရာက္ယွဥ္ျပဳိင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳအသင္းအား ဂုဏ္ျပဳပြဲက်င္းပျခင္း

ျမန္မာနိုင္ငံလုပ္သားမ်ားကြ်မ္းက်င္မႈ “စံ”သတ္မွတ္ေရး အဖြဲ့သည္ လုပ္ငန္းခြင္ကြ်မ္းက်င္မႈ “စံ”မ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆးေရးဌာနမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ ျပည္တြင္း၊ ျပ...

ကာတာႏိုင္ငံသို့ အလုပ္သမားမ်ား တရားမဝင္ေစလႊတ္သည့္ ေအဂ်င္စီအား အေရးယူျခင္း

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္အမွတ္ QR. 919 ျဖင့္ ကာတာနိုင္ငံသို့ ၆-၁၁-၂၀၁၄ ရက္ေန့၊ ဝ၆:ဝ၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ထြက္ခြာမည့္ အလုပ္သမား ၄၂ ဦး တို့အား ျမန္မာေရႊ႔ေျပာ...

အာဆီယံ၏ ယွဉ္ျပိဳင္နိုင္စြမ္းကို ျမွင့္တင္ရန္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္သမားေရးရာက်င့္စဉ္ဆိုင္ရာ အာဆီယံအဆင့္ျမင့္ အလုပ္သမားအရာရွိႀကီးမ်ား ၏ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ လုပ္ငန္းအဖြဲ့ အစည္းအေဝး က်င္းပျခင္း

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန သည္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ အာဆီယံ၏ ယွဉ္ျပိုင္နိုင္စြမ္းကို ျမွင့္တင္ရန္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္သမား ေရးရာက်င့္စဉ္ဆိုင္ရာ အာဆီယ...

ထိုင္ဝမ္၊ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (CHC Health Care Group) မွ လာေရာက္ေတြ့ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအးျမင့္အား ထိုင္ဝမ္၊ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (CHC Health Care Group) မွ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ ေအာက္ရွိ ေဆးရ...

ဆက္လက္ဖတ္ရွုရန္

Announcements

EPS စနစ္အရ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံသို႔ အေထြေထြလုပ္သားမ်ားအျဖစ္သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ မည့္သူမ်ား နွင့္ အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္

Employment Permit System (EPS)  စနစ္ အရ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံ သို႔ အေထြေထြလုပ္သားမ်ား အျဖစ္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ား နွင့္  အမ်ားျပည္သူ သိရွိရန္ အစိုးရျပည္ပအလုပ္...

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္- ခုံသမာဓိေကာင္စီ ရုံးအမွတ္(၅၁)၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီ...

စတုတၳအၾကိမ္ EPS-TOPIK စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

စတုတၳအၾကိမ္ EPS-TOPIK စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ားအနက္ ၁၁-၈-၂၀၁၂ မွ ၁၅-၈-၂၀၁၂ ရက္ေန႔ထိ အေျခခံကၽြမ္းက်င္မွဳစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း ခံယူခဲ့သူမ်ား၏ ေအာင္စာရင္း အား အစိုးရျပ...

အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ေဆးျခင္းအတြက္ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ [download id="49"]...

ၿမိဳ႕နယ္မွတ္ပံုတင္အရာရွိရံုးမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာမ်ား

အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒအရ ခန္႔အပ္ေသာ ျမိဳ႕နယ္မွတ္ပံုတင္အရာရွိရံုးမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာမ်ား...

ဆက္လက္ဖတ္ရွုရန္

အထူးေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

အလုပ္သမားဥပေဒေရးရာ

အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားေရးရာ

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ေပးမႈ

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေရးရာ

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

အလုပ္သမားေရးရာေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား

ခုံသမာဓိေကာင္စီ

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕

EPS စနစ္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း(ကိုရီးယား)

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ဳိးေဆာင္ေအဂ်င္စီမ်ား

ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ လိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ားစာရင္း

လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ အက်ဳိးခံစားခြင့္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

ေဆာင္းပါးက႑

ကြင္းဆင္းေဆးကုသေပးမႈမ်ား

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ဳိးေဆာင္လိုင္စင္(ထုိင္း) ယာယီပိတ္သိမ္းစာရင္း

ႏိုင္ငံျခားသား အိမ္မႈကိစၥ လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ လမ္းညြန္စာအုပ္

Gallery

မႏၱေလးအလုပ္သမားေဆးရုံႀကီး

မႏၱေလးအလုပ္သမားေဆးရုံႀကီး

66th St, Facing the moat view, Aung Myay Thar San Township, Mandalay.
တီဘီေရာဂါကုေဆးရုံႀကီး

တီဘီေရာဂါကုေဆးရုံႀကီး

Htandabin Township, Yangon.
ရန္ကုန္အလုပ္သမားေဆးရုံႀကီး

ရန္ကုန္အလုပ္သမားေဆးရုံႀကီး

Nyanabala Hill Tamwe Township, Yangon.