News

အမ်ိဳးသားအဆင္႔လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕ (၂/၂၀၁၅) ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး က်င္းပျခင္း

အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕၏ (၂/၂၀၁၅) ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးအား ၁၇-၉-၁၅ ရက္ေန႔ နံနက္(၉:၃၀) အခ်ိန္၌ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ စုေဝးခန္းမၾကီး၊...

ကိုရီးယားဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္ (EPS-TOPKIT) စာေမးပြဲ (ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊စိုက္ပ်ိဳး/ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း) စာေမးပြဲ က်င္းပမည္႔ စာစစ္ဌာန၊ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း

အမွတ္ေပးစံနစ္ျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈစနစ္ (Recruitment Point System) ကိုရီးယားဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္ (EPS-TOPIK) စာေမးပြဲ (ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေေရးလုပ္ငန္း ) စာ...

ကမာၻ႕အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑အတြင္းပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ Garment Industries Transparency Initiative (GITI)ေဒသတြင္း ညီလာခံသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးတက္ေရာက္

ကမာၻတစ္ဝွမ္း အထည္ခ်ဳပ္က႑တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ႔ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ဂ်ာမာန္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတ...

အလုပ္ခန္႕ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေရးဆြဲခ်ဳပ္ဆိုၾကရန္ အသိေပးေၾကျငာျခင္း

အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန ေၾကျငာခ်က္အမွတ္၊၁/၂၀၁၅ ၁၃၇၇ခုႏွစ္၊ဝါေခါင္လျပည္႔ေက်ာ္ ၁ ရက္ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ ) အလုပ္ခန္႕ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတ...

ေဆာင္းပါးရွင္ ကိုေရႊၾကီးေရးသားေသာ ၾကိဳဆိုပါတယ္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ေဆာင္းပါး

[download id="444"]...

ဆက္လက္ဖတ္ရွုရန္

Announcements

EPS စနစ္အရ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံသို႔ အေထြေထြလုပ္သားမ်ားအျဖစ္သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ မည့္သူမ်ား နွင့္ အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္

Employment Permit System (EPS)  စနစ္ အရ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံ သို႔ အေထြေထြလုပ္သားမ်ား အျဖစ္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ား နွင့္  အမ်ားျပည္သူ သိရွိရန္ အစိုးရျပည္ပအလုပ္...

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္- ခုံသမာဓိေကာင္စီ ရုံးအမွတ္(၅၁)၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီ...

စတုတၳအၾကိမ္ EPS-TOPIK စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

စတုတၳအၾကိမ္ EPS-TOPIK စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ားအနက္ ၁၁-၈-၂၀၁၂ မွ ၁၅-၈-၂၀၁၂ ရက္ေန႔ထိ အေျခခံကၽြမ္းက်င္မွဳစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း ခံယူခဲ့သူမ်ား၏ ေအာင္စာရင္း အား အစိုးရျပ...

အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ေဆးျခင္းအတြက္ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ [download id="49"]...

ၿမိဳ႕နယ္မွတ္ပံုတင္အရာရွိရံုးမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာမ်ား

အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒအရ ခန္႔အပ္ေသာ ျမိဳ႕နယ္မွတ္ပံုတင္အရာရွိရံုးမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာမ်ား...

ဆက္လက္ဖတ္ရွုရန္

အထူးေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

အလုပ္သမားဥပေဒေရးရာ

အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားေရးရာ

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ေပးမႈ

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေရးရာ

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

အလုပ္သမားေရးရာေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား

ခုံသမာဓိေကာင္စီ

ခုံသမာဓိအဖြဲ႕

EPS စနစ္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း(ကိုရီးယား)

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ဳိးေဆာင္ေအဂ်င္စီမ်ား

ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ လိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ားစာရင္း

လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ အက်ဳိးခံစားခြင့္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

ေဆာင္းပါးက႑

ကြင္းဆင္းေဆးကုသေပးမႈမ်ား

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ဳိးေဆာင္လိုင္စင္(ထုိင္း) ယာယီပိတ္သိမ္းစာရင္း

ႏိုင္ငံျခားသား အိမ္မႈကိစၥ လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ လမ္းညြန္စာအုပ္

၂၀၁၄ မွ (၃၀.၅.၂၀၁၅)ထိအက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ယာယီပိတ္သိမ္းေသာေအဂ်င္စီစာရင္း

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားရွိ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုးမ်ား

အလုပ္ရွင္/အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း စုစုေပါင္း

၁၉၉၀ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအထိ အလုပ္သမား ေစလႊတ္သည္႔ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္း

ကၽြမ္းက်င္မႈေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား

၂၃-၇-၂၀၁၅ ရက္ေန႔အထိ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ အက်ိဳးေဆာင္ လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီမ်ား ယာယီရုပ္သ

Gallery

အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံႀကီး

အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံႀကီး

Htandabin Township, Yangon.
မႏၱေလးအလုပ္သမားေဆးရုံႀကီး

မႏၱေလးအလုပ္သမားေဆးရုံႀကီး

66th St, Facing the moat view, Aung Myay Thar San Township, Mandalay.
ရန္ကုန္အလုပ္သမားေဆးရုံႀကီး

ရန္ကုန္အလုပ္သမားေဆးရုံႀကီး

Nyanabala Hill Tamwe Township, Yangon.