အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် Labour Exchange Office Online Management System Website တည်ထောင်၍ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ မြို့နယ်အလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်သမားရှာဖွေရေးရုံးများအနေဖြင့် ဌာန၏ Website ကို အလုပ်ရှင်များ သိရှိအသုံးပြု၍ လိုအပ်သော အလုပ်သမား ရှာဖွေနိုင်ရန် အလုပ်ရှင်များအား အသိပညာပေးခြင်း၊ အလုပ်ရှင်များအနေဖြင့် website မှတစ်ဆင့် အမှာစာတင်၍ အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်သူများမှ ကိုက်ညီအလုပ်သမား ရှာဖွေခန့်ထားခြင်းများကို အခမဲ့ လွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အလုပ်ရှင်များအား Account ဖွင့်လှစ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ ပါသည်။
သို့ဖြစ်၍ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် Labour Exchange Office Online Management System အား ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ မှစ၍ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ်

အောက်တိုဘာလလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

ဇူလိုင်လလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

ဇွန်လလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

မေလလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

ဧပြီလလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

မတ်လ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

ဇန်နဝါရီလနှင့်ဖေဖော်ဝါရီလ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

ဖေဖော်ဝါရီလ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

ဇန်နဝါရီလ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

 ၂၀၁၉ ခုနှစ်

ဒီဇင်ဘာလ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

နိုဝင်ဘာလ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

အောက်တိုဘာလ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

စက်တင်ဘာလ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

ဩဂုတ်လ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

ဇူလိုင်လ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

ဇွန်လ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

မေလ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

ဧပြီလ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

မတ်လ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

ဖေဖော်ဝါရီလ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

ဇန်နဝါရီလ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ဒီဇင်ဘာလ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

နိုဝင်ဘာလ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

အောက်တိုဘာလ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

စက်တင်ဘာလ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

ဩဂုတ် လ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

ဇူလိုင် လ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

ဇွန်လ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

ဧပြီလ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

မေလ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

ဇွန်လ လုပ်ငန်းဆောင်ရွကမှု