လအလိုက် အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု အခြေအနေ

၂၀၂၀ ခုနှစ်

၂၀၂၀ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လအတွင်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ အတွင်း အတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၂၀ နှင့် ပြည်တွင်း အလုပ်နေရာ ၂၁၀၀၀ ကျော်အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့

၂၀၂၀ ခုနှစ် ၊ ဇွန်လအတွင်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ အတွင်း ပြည်တွင်း အလုပ်နေရာ ၁၈၀၀၀ ကျော်အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့

၂၀၂၀ ခုနှစ် ၊ မေလအတွင်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ အတွင်း ပြည်တွင်း အလုပ်နေရာ ၆၀၀၀ ကျော်အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့

၂၀၂၀ ခုနှစ် ၊ ဧပြီလအတွင်း ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီ လ အတွင်း ပြည်တွင်းအလုပ်နေရာ ၉၃၀၀ ကျော်အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့

၂၀၂၀ ခုနှစ် ၊ မတ်လအတွင်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ အတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၁၅၀၀၀ ကျော် နှင့် ပြည်တွင်း အလုပ်နေရာ ၂၄၀၀၀ ကျော်အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့

၂၀၂၀ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ အတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက် လုပ်ကိုင်သူ ၂၇၀၀၀ ကျော် နှင့် ပြည်တွင်း အလုပ်နေရာ ၂၆၀၀၀ ကျော်အား ခန့်ထားနိုင်ခဲ့

၂၀၂၀ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၂၉၀၀၀ ကျော်နှင့် ပြည်တွင်းအလုပ်နေရာ ၂၄၀၀၀ ကျော်အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့


၂၀၁၉ ခုနှစ်

၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း  ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၂၄၀၀၀ ကျော်နှင့် ပြည်တွင်းအလုပ်နေရာ ၂၆၀၀၀ ကျော်အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့

၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလအတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၃၀၀၀၀ ကျော်နှင့် ပြည်တွင်းအလုပ်နေရာ ၂၄၀၀၀ ကျော်အား ခန့်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလအတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၂၇၀၀၀ ကျော် နှင့် ပြည်တွင်း အလုပ်နေရာ ၂၇၀၀၀ ကျော်အား ခန့်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလအတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၃၆၀၀၀ ကျော် နှင့် ပြည်တွင်း အလုပ်နေရာ ၂၈၀၀၀ ကျော်အား ခန့်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဩဂုတ်လအတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၃၃၀၀၀ ကျော်နှင့် ပြည်တွင်းအလုပ်နေရာ ၂၈၀၀၀ ကျော်အား ခန့်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လအတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၃၀၀၀၀ ကျော်နှင့် ပြည်တွင်းအလုပ်နေရာ ၃၁၀၀၀ ကျော်အား ခန့်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဇွန်လအတွင်း  ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၃၀၀၀၀ ကျော်နှင့် ပြည်တွင်းအလုပ်နေရာ ၂၄၀၀၀ ကျော်အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ မေလအတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၃၀၀၀၀ ကျော်နှင့် ပြည်တွင်းအလုပ်နေရာ ၂၄၀၀၀ ကျော်အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဧပြီလအတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၂၀၀၀၀ ကျော်နှင့် ပြည်တွင်းအလုပ်နေရာ ၂၄၀၀၀ ကျော်အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ မတ်လအတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၂၂၀၀၀ ကျော် နှင့် ပြည်တွင်း အလုပ်နေရာ ၂၁၀၀၀ ကျော်အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၂၂၀၀၀ ကျော် နှင့် ပြည်တွင်း အလုပ်နေရာ ၂၅၀၀၀ ကျော်အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၂၃၀၀၀ ကျော် နှင့် ပြည်တွင်း အလုပ်နေရာ ၂၇၀၀၀ ကျော်အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်း


၂၀၁၈ ခုနှစ်

၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၁၆၀၀၀ ကျော် နှင့် ပြည်တွင်း အလုပ်နေရာ ၁၃၀၀၀ ကျော်အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလအတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၂၄၀၀၀ ကျော် နှင့် ပြည်တွင်း အလုပ်နေရာ ၁၉၀၀၀ ကျော်အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလအတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၁၉၀၀၀ ကျော် နှင့် ပြည်တွင်းအလုပ်နေရာ ၂၁၀၀၀ ကျော်အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလအတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၂၂၀၀၀ ကျော် နှင့် ပြည်တွင်းအလုပ်နေရာ ၂၁၀၀၀ ကျော်အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လအတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၂၄၀၀၀ ကျော် နှင့် ပြည်တွင်း အလုပ်နေရာ ၂၄၀၀၀ ကျော်အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ဇူလိုင် လ အတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၁၈၀၀၀ ကျော် နှင့် ပြည်တွင်း အလုပ်နေရာ ၂၃၀၀၀ ကျော်အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဇွန် လ အတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၁၇၀၀၀ ကျော် နှင့် ပြည်တွင်း အလုပ်နေရာ ၂၀၀၀၀ ကျော်အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ အတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၂၃၀၀၀ ကျော် နှင့် ပြည်တွင်း အလုပ်နေရာ ၁၃၀၀၀ ကျော် အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ အတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၁၄၉၀၀ ကျော် နှင့် ပြည်တွင်း အလုပ်နေရာ ၁၅၅၀၀ ကျော် အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ် လ အတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၁၇၀၀၀ ကျော် နှင့် ပြည်တွင်း အလုပ်နေရာ ၁၅၀၀၀ ကျော် အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ အတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၁၅၀၀၀ ကျော် နှင့် ပြည်တွင်း အလုပ်နေရာ ၂၀၀၀၀ ကျော်အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ အတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၁၈၀၀၀ ကျော် နှင့် ပြည်တွင်းအလုပ်နေရာ ၂၀၀၀၀ ကျော်အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်း


၂၀၁၇ ခုနှစ်

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ အတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၁၂၀၀၀ ကျော် နှင့် ပြည်တွင်းအလုပ်နေရာ ၁၆၀၀၀ ကျော်အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ အတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၁၂၀၀၀ ကျော် နှင့် ပြည်တွင်းအလုပ်နေရာ ၂၀၀၀၀ ကျော်အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ အတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၁၅၀၀၀ ကျော် နှင့် ပြည်တွင်းအလုပ်နေရာ ၃၀၀၀၀ ကျော်အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ အတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၁၇၀၀၀ ကျော် နှင့် ပြည်တွင်းအလုပ်နေရာ ၁၆၀၀၀ ကျော်အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဩဂုတ်လအတွင်း ပြည်ပသို့ တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၁၇၀၀၀ ကျော်နှင့် ပြည်တွင်းအလုပ်နေရာ ၁၈၀၀၀ ကျော်အား ခန့်ထားပေးနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်း ပြည်ပသို့ တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၁၄၀၀၀ ကျော်နှင့် ပြည်တွင်းအလုပ်နေရာ ၁၈၀၀၀ ကျော်အား ခန့်ထားပေးနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်း ပြည်ပသို့ တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၉၀၀၀ ကျော်နှင့် ပြည်တွင်းအလုပ်နေရာ ၁၆၀၀၀ ကျော်အား ခန့်ထားပေးနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလအတွင်း ပြည်ပသို့ တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၁၃၀၀၀ ကျော်နှင့် ပြည်တွင်းအလုပ်နေရာ ၁၂၀၀၀ ကျော်အား ခန့်ထားပေးနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလအတွင်း ပြည်ပသို့ တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၁၀၀၀၀ ကျော်နှင့် ပြည်တွင်းအလုပ်နေရာ ၁၁၀၀၀ ကျော်အား ခန့်ထားပေးနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လအတွင်း ပြည်ပသို့ တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၁၆၀၀၀ ကျော်နှင့် ပြည်တွင်းအလုပ်နေရာ ၁၃၀၀၀ ကျော်အား ခန့်ထားပေးနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ပြည်ပသို့ တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၄၁၈၄ ကျော်နှင့် ပြည်တွင်းအလုပ်နေရာ ၁၆၅၁၁ ကျော်အား ခန့်ထားပေးနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း ပြည်ပသို့ တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၁၁၀၀၀ ကျော် နှင့် ပြည်တွင်း အလုပ်နေရာ ၁၇၀၀၀ ကျော်အား ခန့်ထားပေးနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၆ ခုနှစ်

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ပြည်ပသို့ တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၈၀၀၀ ကျော် နှင့် ပြည်တွင်း အလုပ်နေရာ ၁၇၀၀၀ ကျော်အား ခန့်ထားပေးနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်း ပြည်ပသို့ တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၁၄၀၀၀ ကျော် နှင့် ပြည်တွင်း အလုပ်နေရာ ၁၉၀၀၀ ကျော်အား ခန့်ထားပေးနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း ပြည်ပသို့ တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၁၄၀၀၀ ကျော် နှင့် ပြည်တွင်း အလုပ်နေရာ ၁၈၀၀၀ ကျော်အား ခန့်ထားပေးနိုင်ခဲ့ခြင်း

၂၀၁၆ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လအတွင်း ပြည်ပသို့ တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၁၄၀၀၀ကျော်နှင့် ပြည်တွင်း အလုပ်နေရာ ၁၈၈၀၀ကျော်အား ခန့်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်း