စဉ် အဖွဲ့အစည်း အရေအတွက်
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ၂၈၇၈
အခြေခံအလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်း ၂၇
မြို့နယ်အဆင့်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ၁၆၁
မြို့နယ်အဆင့်အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်း
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ၂၄
အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်
အလုပ်ရှင်အဖွဲ့ချုပ်
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့
အလုပ်သမားရေးရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ(WCC) ၃၅၈၇
၁၀ မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့ ၃၂၅
၁၁ ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ၁၅
၁၂ ခုံသမာဓိကောင်စီ