အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာ (အနောက်ပိုင်း) မြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် (၅)၊ မလိခလမ်း၊ အမှတ် (၈၇)ရှိ Sun Apparel (Myanmar) Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) မှ ဒေါ်ဝင်းပပ (GM) (အလုပ်သမား)နှင့် Mr.Thanaset Lotharugpong (အလုပ်ရှင်) တို့ အကြား ဖြစ်ပွားသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ၏ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၃/၂၀၂၃) ဆုံးဖြတ်ချက် အပေါ် အလုပ်သမားဘက်မှ ကျေနပ်မှု မရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့လျှောက်ထားခဲ့ရာ ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ခဲ့သည့် အငြင်းပွားမှု အမှတ် (၃/၂၀၂၃)