အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့တွင် ဖွဲ့စည်းပုံအရ လစ်လပ်လျှက်ရှိသော ယာဉ်မောင်း-၅ ရာထူးနေရာများတွင် ခန့်ထားခြင်း