အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့တွင် ဖွဲ့စည်းပုံအရာ လစ်လပ်လျှက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးနေရာ ခန့်ထားခြင်း