အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အလုပ်သမား ဦးဝေမိုးလွင်၊ ဦးလားရမ်ဇာအာ (ယာဉ်မောင်းများ)နှင့် ဒေါ်သီတာအေး (Director) ၊ဒေါ်ခင်စိုးထိုက် (Legal Counsel) (အလုပ်ရှင်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် လွှဲအပ်ခြင်း ခံရသူ)၊ Oway Travel & Tour Co.,Ltd ၊ အမှတ် (၇/၂)၊ မဟာစည်သာ့သနာရိပ်သာလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်တို့ အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှု အမှတ် (၂၁/၂၀၂၃)