အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရအေဂျင်စီများစာရင်း(၁၀-၆-၂၀၂၄)

ပြည်ပ အလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရ အေဂျင်စီစာရင်း (၂၂-၉-၂၀၂၃)

ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရ အေဂျင်စီစာရင်း (၁၂-၉-၂၀၂၃)

ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရ အေဂျင်စီများစာရင်း (၃၁-၈-၂၀၂၃)

ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအကျိုးဆောင် အေဂျင်စီ စာရင်း (၃၁-၇-၂၀၂၃)