အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အကျိုးဆောင်အေဂျင်စီစာရင်း (၂၈-၅-၂၀၂၀ မှ ၃၀-၆-၂၀၂၄ထိ)

ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအကျိုးဆောင်အေဂျင်စီစာရင်း (၂၈-၅-၂၀၁၀ မှ  ၁၀-၆-၂၀၂၄) ထိ

ပြည်တွင်း အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အကျိုးဆောင် အေဂျင်စီများစာရင်း (၃-၆-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၆-၆-၂၀၂၄)ထိ

ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအကျိုးဆောင်အေဂျင်စီစာရင်း(၁၃-၁၀-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၉-၁၀-၂၀၂၃)ထိ

ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအကျိုးဆောင် အေဂျင်စီစာရင်း (၂၈-၅-၂၀၁၀ မှ  ၃၁-၆-၂၀၂၃) ထိ

ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအကျိုးဆောင် အေဂျင်စီစာရင်း (၂၈-၅-၂၀၁၀ မှ  ၃၀-၁၁-၂၀၂၃) ထိ