အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာ မြို့နယ် ၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း ၊ အမှတ် (၃၀၈/C/A)ရှိ Wei Hua (Myanmar) Garment Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ)မှ ဒေါ်နွေးနွေးလှိုင်ပါ အလုပ်သမား (၁၂)ဦးနှင့် Mr.Chai Yaung Hua (အလုပ်ရှင်)တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့ အငြင်းပွားမှု အမှတ် (၅/၂၀၂၃) ပါ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အလုပ်သမားများမှ ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားခဲ့ရာ ခုံသမာဓိကောင်စီမှ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၅/၂၀၂၃)