အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ လှိုင်သာယာ ( အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ် ၊ စက်မှုဇုန် (၂)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း ၊ အမှတ် (၂၄၉) ရှိ Galaxy (Myanmar) Apparel Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ)မှ ဒေါ်ဇာဇာမိုး (အလုပ်သမား)နှင့် Mr.Chen You (အလုပ်ရှင်)၊ ဒေါ်အိအိအေးအောင် (HR) (အလုပ်ရှင်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် လွှဲအပ်ခြင်း ခံရသူ)တို့ အကြား ဖြစ်ပွားသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၁/၂၀၂၄)ပါ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အလုပ်ရှင်ဘက်မှ ကျေနပ်မှု မရှိပါသဖြင့် အလုပ်ရှင်၏ ကိုယ်စား ဒေါ်အေးအိအိအောင် (HR)(အလုပ်ရှင်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် လွှဲအပ်ခြင်း ခံရသူ)မှ ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားလာခြင်းအပေါ် ၃၁-၁-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ အမှုအမှတ် (၃/၂၀၂၄) ဆုံးဖြတ်ချက် မိတ္တူမှန်