လအလိုက္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ အေျခအေန

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ အတြင္း ျပည္ပသို႔တရားဝင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္ေနရာ ၁၆၀၀၀ ေက်ာ္အားခန္႔ထားနိုင္ခဲ့ျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လအတြင္း ျပည္ပသို႔ တရားဝင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္ေနရာ ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္အား ခန္႔ထားေပးနိုင္ခဲ့ျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္း ျပည္ပသို႔ တရားဝင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ၁၄၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္ေနရာ ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္အား ခန္႔ထားေပးနိုင္ခဲ့ျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ျပည္ပသို႔ တရားဝင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ၉၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္ေနရာ ၁၆၀၀၀ ေက်ာ္အား ခန္႔ထားေပးနိုင္ခဲ့ျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ျပည္ပသို႔ တရားဝင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္ေနရာ ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္အား ခန္႔ထားေပးနိုင္ခဲ့ျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧျပီလအတြင္း ျပည္ပသို႔ တရားဝင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္ေနရာ ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္အား ခန္႔ထားေပးနိုင္ခဲ့ျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း ျပည္ပသို႔ တရားဝင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ၁၆၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္ေနရာ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္အား ခန္႔ထားေပးနိုင္ခဲ့ျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ျပည္ပသို႔ တရားဝင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ၄၁၈၄ ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္ေနရာ ၁၆၅၁၁ ေက်ာ္အား ခန္႔ထားေပးနိုင္ခဲ့ျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ျပည္ပသို႔ တရားဝင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ျပည္တြင္း အလုပ္ေနရာ ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္အား ခန္႔ထားေပးနိုင္ခဲ့ျခင္း

၂၀၁၆ ခုနွစ္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျပည္ပသို႔ တရားဝင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ၈၀၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ျပည္တြင္း အလုပ္ေနရာ ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္အား ခန္႔ထားေပးနိုင္ခဲ့ျခင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ျပည္ပသို႔ တရားဝင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ၁၄၀၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ျပည္တြင္း အလုပ္ေနရာ ၁၉၀၀၀ ေက်ာ္အား ခန္႔ထားေပးနိုင္ခဲ့ျခင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ျပည္ပသို႔ တရားဝင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ၁၄၀၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ျပည္တြင္း အလုပ္ေနရာ ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္အား ခန္႔ထားေပးနိုင္ခဲ့ျခင္း

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လအတြင္း ျပည္ပသုိ႕ တရားဝင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ၁၄၀၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္း အလုပ္ေနရာ ၁၈၈၀၀ေက်ာ္အား ခန္႕ထားႏိုင္ခဲ့ျခင္း