ေၾကျငာခ်က္မ်ား

ထိုင္းနိုင္ငံ၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား CI ထုတ္ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသိေပးေၾကညာခ်က္

Thursday, September 21st, 2017
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၅/၂၀၁၇) ေနျပည္ေတာ္ ၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လဆန္း ၁ ရက္ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္) ထိုင္းနိုင္ငံ၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအားCI...

အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ အသိေပးေၾကညာခ်က္

Wednesday, September 6th, 2017
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၄/၂၀၁၇) ၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၁၁ ရက္ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္) အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္...

EPS-TOPIK ေအာင္စာရင္း ေၾကညာျခင္း

Tuesday, July 25th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈစနစ္ (Recruitment Point System) ကိုရီးယားဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ EPS-TOPIK (စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း) စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူ ၁၅၅၃ ဦးတို႔အား ကၽြမ္းက်င္မႈစစ္ေဆးျခင္း (Skills...

ထိုင္းနိုင္ငံမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒအသစ္ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီးထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ျပန္လည္အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အသိေပးေၾကညာျခင္း

Wednesday, July 19th, 2017
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ေၾကညာခ်က္အမွတ္(၃/၂၀၁၇) ေနျပည္ေတာ္ ၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္) ထိုင္းနိုင္ငံမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္...

ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အသိေပးေၾကညာျခင္း

Wednesday, July 19th, 2017
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ေၾကညာခ်က္အမွတ္(၂/၂၀၁၇) ေနျပည္ေတာ္ ၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္) ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္...

ကိုရီးယားဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္ (EPS-TOPIK) (စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း) စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူ ၁၅၅၃ ဦးတို႔အား ကၽြမ္းက်င္မႈစစ္ေဆးျခင္း SKills Test ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ အရည္အခ်င္း စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း Competency Test စစ္ေဆးမည့္ အခ်ိန္၊ ေန႔ရက္ ႏွင့္ ပံုစံ ေၾကာ္ျငာျခင္း

Tuesday, July 4th, 2017
အလုပ္ခန္႔ထားမႈစနစ္ (Recruitment Point System) ကိုရီးယားဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္ (EPS-TOPIK) (စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း) စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူ ၁၅၅၃ ဦးတို႔အား ကၽြမ္းက်င္မႈစစ္ေဆးျခင္း SKills Test ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ အရည္အခ်င္း...

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူျခင္း

Tuesday, June 27th, 2017
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ တင္ဒါေခၚယူေရးေကာ္မတီ (အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူျခင္း)

ကိုရီးယားဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ား Skills Test ႏွင့္ Competency Test စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ စာေမးပြဲလမ္းညႊန္မ်ား

Thursday, June 22nd, 2017
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈစနစ္ ကိုရီးယားဘာသာ အရည္အခ်စ္စစ္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူ ၁၅၅၃ ဦးတို႔အေနျဖင့္ Skills Test ႏွင့္ Competency Test စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္အတြက္ ေအာက္ပါ စာေမးပြဲလမ္းညႊန္မ်ားကို...

(၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ EPS-TOPIK (စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း) စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ (ေန႔ရက္၊ ေနရာ၊ အခ်ိန္ဇယား) ေၾကညာခ်က္

Tuesday, April 25th, 2017
အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈစနစ္ (Recruitment Point System) အရ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိုးေရး၊ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ ပထမအဆင့္ ကိုးရီးယားဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္ (EPS-TOPIK) စာေမးပြဲ က်င္းပမည့္...

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၂၀၁၇

Friday, March 17th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၇ ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မဟာသႀကၤန္ကာလ အလုပ္ပိတ္ရက္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန မွ ေအာက္ပါအတိုင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္...