ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ယာယီျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဉ္သည္ ထိုင္းနိုင္ငံ အလုပ္ရွင္မ်ားထံ၌ လက္ရွိ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္သာ အက်ဳံးဝင္သည္။

ျမန္မာအစိုးရမွ ယာယီျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး လုပ္ငန္းစဉ္ အား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအတြက္ ေကာက္ခံသည္ ကုန္က်စရိတ္စုစုေပါင္း သည္ ဘတ္ ၅၅၀ ျဖစ္ပါသည္။ (ပိုမိုေကာက္ခံပါကတိုင္ၾကားနိုင္ သည္။)

တိုင္ႀကားနိုင္သည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား (ျမန္မာနိုင္ငံ) . . . . .

တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား (ထိုင္းႏိုင္ငံ) . . . . .

အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ . . . . .