ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရအေဂျင်စီများ

ပြည်ပအကျိုးဆောင်လိုင်စင်လျောက်ထားရန်လိုအပ်သည့်အချက်များ

၂၀၂၃ ခုနှစ်

List of Oversea Employment Agencies (5-1-2023) Read More

၂၀၂၂ ခုနှစ်

List of Oversea Employment Agencies (21-11-2022)Read More

List of Overseas Employment Agencies (4-11-2022) Read Mo


ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် ပြည်ပမထွက်ခွာမီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း စာအုပ်များ


ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အသစ်လျှောက်ထားရန်နှင့် သက်တမ်းတိုးရန်တို့အတွက်လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်

ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သည့်အချက်များအပြည့်အစုံ

ပြည်ပသို့အလုပ်သမားများစေလွှတ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ပြန်စာထားခဲ့ပါ။