အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဌာနခွဲ

OverseaEmploymentAgencies

 

Menu-Tab(Dol+6)

Menu-Tab(Dol+4)


ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများထောက်ပံ့ကူညီရေးဗဟိုဌာန (Migrant Resource Center-MRC) များ၏ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာများ


ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် ပြည်ပမထွက်ခွာမီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းစာအုပ်များ


ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများအတွက် Re-entry process of committed workers များအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ 

 

ပြည်ပနိုင်ငံ

 

DBS Bill Payment Service

DBS Payment


ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် ပြည်ပမထွက်ခွာမီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း စာအုပ်များ

ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများ အတွက် Re-entry process of committed workers များအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

အလုပ်သမား၊အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၁၉၉၀ မှ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအထိ အလုပ်သမားစေလွှတ်သည့် နိုင်ငံများစာရင်း


ပြန်စာထားခဲ့ပါ။