ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဌာနခွဲ

ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်သမားနှင့် သက်သာချောင်ချိရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ပြီးသည့် လိုင်စင်ရ အေဂျင်စီများ စာရင်း

၁၃-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့ Update စာရင်းအပြည့်အစုံ…


OverseaEmploymentAgencies

Menu-Tab(Dol+6)

Menu-Tab(Dol+4)


ပြည်ပသို့ အလုပ်သမားစေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသောအေဂျင်စီ အရေအတွက်၊ လိုင်စင်အပြီးရုပ်သိမ်းထားသည့် အေဂျင်စီ စာရင်း စသည့် ၃၀-၅-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ရရှိသည့် အချက်အလက်များ အပြည့်အစုံ (919)


ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများထောက်ပံ့ကူညီရေးဗဟိုဌာန (Migrant Resource Center-MRC) များ၏ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာများ


ထိုင်းနိုင်ငံသို့ MoU စနစ်ဖြင့် မြန်မာအလုပ်သမားများကို စေလွှတ်ရာ တွင် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား သဘောတူစာချုပ်ပါ
စည်းမျည်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာမှုမရှိခြင်း၊ မြန်မာ အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများ
မရှိခြင်းတို့ကြောင့် အမည်မဲစာရင်း (Black List) ထည့်သွင်းထားသည့် ကုမ္ပဏီ နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ စာရင်း

၁၈-၁၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိ အပြည့်အစုံ သိရှိနိုင်ရန်... (1091)


DBS Bill Payment Service

DBS Payment


ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် ပြည်ပမထွက်ခွာမီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း စာအုပ်များ

ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများ အတွက် Re-entry process of committed workers များအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

အလုပ်သမား၊အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၁၉၉၀ မှ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအထိ အလုပ်သမားစေလွှတ်သည့် နိုင်ငံများစာရင်း


ပြန်စာထားခဲ့ပါ။