မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ – National Skill Standard Authority (NSSA)

လစဉ် စာရင်းများ

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနက ဦးဆောင်၍ မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်ရေးအဖွဲ့-NSSA မှ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” များရေး ဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှုမြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အသိအမှတ်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ NSSA မှ အသိအမှတ်ပြု ပြီးသော အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” များစာရင်း၊ အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့် (၁) နှင့် အဆင့် (၂) အောင်မြင်ပြီးသူများစာရင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းများစာရင်း၊ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာနစာရင်းများ၏ Update စာရင်းများ

၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလအထိ စာရင်းအပြည့်အစုံ

၂၀၁၉ ဇွန်လအထိ စာရင်းအပြည့်အစုံ

၂၀၁၉ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့အထိ စာရင်းအပြည့်အစုံ


အထွေထွေသတင်းများ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်းများပြပွဲ ကျင်းပခဲ့ခြင်း

ကျွမ်းကျင်မှုအပြန်အလှန်အသိအမှတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခဲ့ခြင်း

Assessment Center Manager Orientation Training

Motorized Farm Level -1နှင့် Welder Level -1 စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း

စစ်ဆေးရေးမှူးသင်တန်း၊ NSSA AssessorMethodology Training

စစ်ဆေးရေးမှူးသင်တန်း (Assessor Training) အမှတ်စဉ် (၂) သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

Assessor Training Workshop

အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနား


NSSA ၏ ကျွမ်းကျင်မှုစိစစ်အကဲဖြတ်ရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး ဆောင်ရွက်ချက်များတွင် ပါဝင်သည့်အဆင့်များ

NSSA level