အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဌာန်းရေးအဖွဲ့- National Skill Standard Authority (NSSA)

Vision, Mission, Objectives & Policy see more…

အမျိုးသားအဆင့် ကျွမ်းကျင်မှုအရည်အချင်းမူဘောင် see more 


အထွေထွေသတင်းများ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်းများပြပွဲ ကျင်းပခဲ့ခြင်း

ကျွမ်းကျင်မှုအပြန်အလှန်အသိအမှတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခဲ့ခြင်း

Assessment Center Manager Orientation Training

Motorized Farm Level -1နှင့် Welder Level -1 စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း

စစ်ဆေးရေးမှူးသင်တန်း၊ NSSA AssessorMethodology Training

စစ်ဆေးရေးမှူးသင်တန်း (Assessor Training) အမှတ်စဉ် (၂) သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

Assessor Training Workshop

အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနား


NSSA ၏ ကျွမ်းကျင်မှုစိစစ်အကဲဖြတ်ရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး ဆောင်ရွက်ချက်များတွင် ပါဝင်သည့်အဆင့်များ

NSSA level