အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ ရုံးအမှတ်(၅၁) ၊ နေပြည်တော် မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများဝယ်ယူရန်အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သူများကြေညာခြင်း

အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ ရုံးအမှတ်(၅၁) ၊ နေပြည်တော် မှ
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ရုံသုံးပစ္စည်းကိရိယာများဝယ်ယူရန်အတွက်
ဝန်ကြီးဌာန မှ ၁၅-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာ(၁၇)မျိုးအား စီစစ်ရွေးချယ်ပြီးဖြစ်၍ တင်ဒါအောင်မြင်သူများကြေညာခြင်း

တင်ဒါအောင်မြင်သည့်စာရင်းအပြည့်အစုံ