တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း တင်ဒါအောင်မြင်သူ အဖြစ် ပြောင်းလဲကြေညာခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည့်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန မှ တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့သည့် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ နှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးအတွင်း လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ သာကေတမြို့နယ်ရုံး နှင့် ဆေးခန်း ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် 7 Polygon Co., Ltd အား တင်ဒါအောင်မြင် သူအဖြစ် ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ကြေညာလိုက်သည်။