မလေးရှားနိုင်ငံတွင် တရားဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

မြန်မာနိုင်ငံသားများ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် တရားဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အတွက်
လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . . . . (779)