ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တရားဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

၂၀၁၃ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့အကြား အလုပ်အကိုင် ခန့်ထားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူညီမှု စာချွန်လွှာကို လက်မှတ်ရေးထိုး ထားပါသည်။ အဆိုပါ နားလည်မှု စာျွန်လွှာအရ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တရားဝင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံသားများ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တရားဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . . . . . (1161)