ဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန မှ စည်းကြပ်လျက်ရှိသော
အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ
အတည်ပြုပြဌာန်းပြီးဥပဒေ၊ နည်းဥပ​ဒေများ

 1. ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာဥပဒေ
 2. ၂၀၁၁၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေ အမှတ် ၇၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေ
 3. ၂၀၁၁၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေ အမှတ် ၇၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း နည်းဥပဒေ
 4. ၂၀၁၂၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၅၊ အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ နှင့် နည်းဥပဒေများ
 5. ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁၅၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ
 6. ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁၅၊ လူမှုဖူလုံရေးနည်းဥပဒေ
 7. ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၇၊ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေဥပဒေ
 8. ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၇၊ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေနည်းဥပဒေ
 9. ၂၀၁၃ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၂၉၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ
 10. ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ခွင့်ရက်နှင့်အလုပ်ပိတ်ရက်ဥပဒေ (ပြင်ဆင်ပြီး)
 11. ၂၀၁၄၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၃၀၊ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ခွင့်ရက်နှင့်အလုပ်ပိတ်ရက်အက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
 12. ၂၀၁၄၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၄၀၊ အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ ကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
 13. ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေ အမှတ် ၁၂၊ ၁၉၅၁ ခုနှစ် ၊ အလုပ်ရုံများအက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
 14. ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေ အမှတ် ၁၇၊ အခကြေးငွေပေးချေရေး ဥပဒေ
 15. ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေ အမှတ် ၁၈၊ ဆိုင်များနှင့်အလုပ်ဌာနများ ဥပဒေ

ပြင်ဆင်ရေးဆွဲလျက်ရှိသောဥပဒေ

 1. ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာစာရင်းစစ်တမ်းယူခြင်းအက်ဥပဒေ
 2. ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာဥပဒေ

လက်ရှိဥပဒေကိုရုတ်သိမ်းပြီးအသစ်ရေးဆွဲလျက်ရှိသောဥပဒေများ

 1. ၁၉၂၃ ခုနှစ်၊ အလုပ်သမားလျော်ကြေးအက်ဥပဒေ
 2. ၁၉၃၄ ခုနှစ်၊ ဆိပ်ကမ်းအလုပ်သမားများအက်ဥပဒေ
 3. ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဆိပ်ကမ်းအလုပ်သမားများအလုပ်စီစဉ်ရေးအက်ဥပဒေ
 4. ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ရေနံမြေ(အလုပ်သမားနှင့်သက်သာချောင်ချိရေး)အက်ဥပဒေ
 5. ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ အလုပ်ခန့်ထားမှုကန့်သတ်ရေးအက်ဥပဒေ

လက်ရှိအခြေအနေအရ လိုအပ်သဖြင့်အသစ်ရေးဆွဲလျက်ရှိသော ဥပဒေများ

 1. နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားဆိုင်ရာဥပဒေ
 2. လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဥပဒေ