၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ASEAN-OSHENT Coordinating Board Meeting က်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဧျပီ ၈ ရက္

(၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအနၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္ က်န္းမာေရး ကြန္ယက္ညွိႏွဳိင္းေရးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး (ASEAN-OSHNET Coordinating Board Meeting)ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၃ခုနွစ္ ၊ ဧျပီလ (၈)ရက္ေန႔ ၊ နံနက္ (ဝ၈း၃၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေရႊနန္းေတာ္ ဟိုတယ္ ၊ Lake View ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ နိုင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ အာဆီယံ မိတ္ဖက္ (၃)နိုင္ငံ အနက္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ ၊ အာဆီယံ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရံုး ၊ ASEAN-OSHNET အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရံုး ၊ ASETUC ၊ GIZ၊ ILO ၊ UNITAR တို့မွ ကိုယ္စားလွယ္(၃၄)ဦး ၊ မိတ္ဖက္ဌာန အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္(၁၀)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာႀကားရာ၌ ASEAN-OSHNET Coordinating Board Meeting ကို ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ဒုတိယ အျကိမ္ေျမာက္ အိမ္ရွင္နိုင္ငံ အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခြင့္ရ၍ ဝမ္းေျမာက္မိေႀကာင္း ၊ ျမန္မာလုပ္သားထုအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ လူေနမႈဘဝကို ရရွိေစရန္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအနၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးတို႔နွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး နိုင္ငံေတာ္၏ ခိုင္မာျပတ္သားေသာ သနၷိဌာန္ကို ျပသသည့္ လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္ေႀကာင္း ၊ ASEAN-OSHNET အဖြဲ႔ဝင္နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားေဘးအနၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးနွင့္ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ မည္သည့္ကူညီနိုင္မႈကို မဆို လက္ခံႀကဳိဆိုပါေႀကာင္း ထည့္သြင္းေျပာႀကားခဲ့ျပီး ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို နံနက္ (ဝ၉းဝ၀)နာရီတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပီးစီးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးကို ဧျပီလ (၈)ရက္ နွင့္ (၉)ရက္တို့တြင္ အစီအစဥ္အတိုင္း ဆက္လက္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေႀကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Leave a Reply