လအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ မှ လစဉ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

လအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

လအလိုက် အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု အခြေအနေ


အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် Labour Exchange Office Online Management System နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု

LEO စနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်မှုအခြေအနေ

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေး ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု


လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ မှ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် တင်ပြလျက်ရှိသည့် အချက်အလက်များ

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ရငွေများ

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များ ပြန်လည်ပေးအမ်းခြင်း ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

ဆေးကုသမှု ပြန်လည်ပေးအမ်းခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ


အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများ

အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှုများ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ