လအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ မှ လစဉ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

လအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

လအလိုက် အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု အခြေအနေ


အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

Labour Exchange Office Online Management System နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု
LEO စနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်မှုအခြေအနေ

လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်းသာယာရေး ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု

အလုပ်သမားအဖွဲ့ချူပ်၊ အလုပ်ရှင်အဖွဲ့ချူပ်၊ အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းနှင့်အခြေခံအလုပ်ရှင် အဖွဲ့ အစည်းများ
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

အထွေထွေသတင်းများ


လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ မှ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် တင်ပြလျက်ရှိသည့် အချက်အလက်များ

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ရငွေများ

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များ ပြန်လည်ပေးအမ်းခြင်း ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

ဆေးကုသမှု ပြန်လည်ပေးအမ်းခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း အခမ်းအနားများ

၂၀၁၂ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းအခမ်းအနားများ

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ အလုပ်သမားရေးရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ ဆွေးနွေးဟောပြောခြင်းနှင့် ကွင်းဆင်းဆေးကုသမှုပေးခြင်းအခမ်းအနားများ

အလုပ်သမားရေးရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ ဆွေးနွေးဟောပြောခြင်းနှင့် ကွင်းဆင်းဆေးကုသမှုပေးခြင်းအခမ်းအနားများ


အလုပ်သမားရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ လအလိုက် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများ
အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန မှ လအလိုက် ဆောင်ရွက်မှု


အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများ

အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှုများ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ