အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးများစာရင်း