ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္ျခင္း

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတႏိုင္ငံ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ဝန္ႀကီး ၏ ဖိတ္ႀကားခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမား၊အလုပ္ အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ နိုင္ငံ၏ ေရွြ့ေျပာင္းသြားလာလုပ္ကိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း စဉ္မ်ားေလ့လာေရးအတြက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဧျပီလ (၂၂) ရက္ေန့မွ (၂၆)ရက္ေန့အထိ ခရီးသြားေရာက္ ခဲ့ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးသည္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတနိုင္ငံ အလုပ္သမားအလုပ္အကိုင္ဝန္ျကီး H.E. Rosalinda Dimapilis – Baldoz နွင့္ေတြ့ဆံု၍ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို့ အလုပ္ သမားမ်ား ေစလွြတ္ရာတြင္ ေတြ့ျကံုရသည့္အေျခအေနမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ အာဆီယံေဒသအတြင္း အလုပ္သမားေရးရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ့ မွ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား လက္ခံက်င့္သံုး ေနမႈမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မ်ားနွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ား၊ နိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ ေနမႈမ်ား၊ နွစ္နိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေရွ့လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားကို အေသးစိတ္အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ ေဆြးေနြးခဲ့ျကပါသည္။
ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ့သည္ ဖိလစ္ပိုင္ သမၼတနိုင္ငံ Department of Employment and labour ၊ Philippine Overseas Employment Administration (POEA)၊ Overseas Workers Welfare Administration(OWWA)၊ Technical Education and Skill Development Administration Center မ်ားသို့ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ျပီး အဆိုပါဌာနမ်ားရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္ေတြ့ဆံု ၍ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားေရးဆြဲထားရွိမႈ၊ အလုပ္သမားအဖြဲ့အစည္းမ်ား ဖြဲ့စည္းေဆာင္ ရြက္မႈ၊ အနည္းဆံုးအခေျကးေငြကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္မႈ၊ အလုပ္သမား သံအရာရွိမ်ား ေစလွြတ္ ေဆာင္ရြက္မႈ၊ အလုပ္သမားေစလွြတ္ေရးလုပ္ငန္းစဉ္အေျခအေနမ်ား၊ မိသားစုထံေငြျပန္ပို့မႈ လုပ္ငန္း စဉ္မ်ား၊ လုပ္သားစုေဆာင္းသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားဖြဲ့စည္း ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ားအား ေဆြးေနြးခဲ့ ပါသည္။
ထို့အျပင္ Domestic Worker မ်ားအတြက္ Pre-Departure Course မ်ား၊ အမ်ိုးသမီးမ်ား အတြက္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းေလ့က်င္‌့ေနမႈမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ျပီး၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ျကီး ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ့သည္ (၂၆-၄-၂၀၁၃)ရက္ေန့ညေနပိုင္းတြင္ထိုင္းေလေျကာင္းခရီးစဉ္ျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ေျကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

Leave a Reply