စာရင်းအင်း

အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန

၂၀၂၀ ခုနှစ် ၊နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း ပထမအကြီမ်အစီရင်ခံစာ အပြည့်အစုံ

၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း ဒုတိယအကြီမ်အစီရင်ခံစာ အပြည့်အစုံ

၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း ပထမအကြီမ်အစီရင်ခံစာ အပြည့်အစုံ

၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ အပြည့်အစုံ..

၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း ဒုတိယအကြီမ်အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံ..

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း ပထမသုံးလပတ် အစီရင်ခံစာ (Annual Labour Force Survey 2018 Quarterly Report) (အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ) ထုတ်ပြန်ခြင်း

လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှု အညွှန်းကိန်းများလက်စွဲစာအုပ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇(English)

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း အစီရင်ခံစာ(Annual Labour Force Survey-2017 Report) စာအုပ်

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း တတိယသုံးလပတ် အစီရင်ခံစာ (Annual Laboue Force Survey 2017 Quarterly Report) (အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ) ထုတ်ပြန်ခြင်း

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း ပထမသုံးလပတ် အစီရင်ခံစာ (Annual Labour Force Survey 2017 Quarterly Report) (အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ)

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှု အညွှန်းကိန်းများ လက်စွဲစာအုပ်

၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားအင်အား၊ ကလေးလုပ်သား နှင့် ကျောင်းအပြီးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်မှု အကူးအပြောင်း ဆန်းစစ်ခြင်းစစ်တမ်း မှ အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာ များအား အောက်တွင် ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။


လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း အစီရင်ခံစာ အျပည့္အစံု ဖတ္ရႈႏိုင္ပါရန္ ..... (1964)

lllll
လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း အစီရင်ခံစာ နောက်ဆက်တွဲ အျပည့္အစံု ဖတ္ရႈႏိုင္ပါရန္ ..... (1099)
Myanmar Labour Force Survey 2015 Deatil............ (2723)

49

Myanmar Labour Force Survey 2015 (extension) Deatil............ (1141)


ကလေးလုပ်သားစစ်တမ်း အစီရင်ခံစာ အျပည့္အစံု ဖတ္ရႈႏိုင္ပါရန္ ..... (941)

50

ကလေးလုပ်သားစစ်တမ်း အစီရင်ခံစာ နောက်ဆက်တွဲ အျပည့္အစံု ဖတ္ရႈႏိုင္ပါရန္ ..... (743)
Report on Child Labour Deatil............ (711)

48

Report on Child Labour extension Deatil............ (715)

ကျောင်းအပြီးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်မှု အကူးအပြောင်း ဆန်းစစ်ခြင်းစစ်တမ်း အျပည့္အစံု ဖတ္ရႈႏိုင္ပါရန္ ..... (902)

51
ကျောင်းအပြီးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်မှု အကူးအပြောင်း ဆန်းစစ်ခြင်းစစ်တမ်း နောက်ဆက်တွဲ အျပည့္အစံု ဖတ္ရႈႏိုင္ပါရန္ ..... (735)
School-to-Work Transition Survey Deatil............ (816)

52
School-to-Work Transition Survey extension Deatil............ (698)


(အနှစ်ချုပ်အစီရင်ခံ) အား အောက်တွင် လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

အနှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာ စာအုပ် အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈရန္ . . . . . . (2258)

Labour Force Survey(MM)

MYANMAR Labour Force, Child Labour and School-to-Work Transition Survey, 2015, Executive Summary Report (January-March 2015) (English Version)

Executive Summary Report (English Version) အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈရန္ . . . . . . (1454)

Labour Force Survey(Eng)