သတင်း news

စက္ရုံျပင္ပတြင္စုေ၀းၿပီးလစာတိုးေတာင္းသည့္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား တည္ဆဲဥပေဒ မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းျခင္း

Friday, May 24th, 2013
စက္ရုံမ်ားတြင္စုေ၀းၿပီးလစာတိုးေတာင္းသည့္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည့္အခမ္းအနားအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လွိဳင္သာယာၿမိဳ႔နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ရုံးခန္းမတြင္ ၂၃-၅-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ (၁၆း၀၀)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အခမ္းအနားသို႔ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာထမ္းမ်ား၊ ၿမိဳ႔နယ္ညွိႏွဳိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႔၊ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား...

လူမႈဖူလုံေရးနည္းဥပေဒမ်ား (မူႀကမ္း) ေရးဆြဲေရးညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

Thursday, May 16th, 2013
ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၅ လူမႈဖူလုံေရးနည္းဥပေဒမ်ား(မူႀကမ္း)ေရးဆြဲေရးအတြက္ ညွိႏွဳိင္းအစည္းအေ၀းအားအလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္ရုံးအမွတ္(၅၁)ရွိ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ၁၅-၅-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၁၃း၀၀) နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။အစည္းအေ၀းသို႔ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး...

ထိုင္းနိုင္ငံသို႔သြားေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (၁၁)ဖြဲ႔အား ျပည္ပတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ ႀကီးႀကပ္ေရးကာ္မတီ ဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး မွ ႀသဝါဒအမွာစကားေျပာႀကားျခင္း

Wednesday, May 15th, 2013
ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၅ ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား တရားဝင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ထိုင္း နိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔(၁၁)ဖြဲ႔မွ အရာထမ္း/အမႈထမ္းမ်ားအား ႀသဝါဒအမွာ စကား ေျပာႀကားျခင္းအခမ္းအနားကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔...

အနည္းဆံုးအခေႀကးေငြနည္းဥပေဒမ်ား(မူႀကမ္း)တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ညွိနွိုင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

Friday, May 10th, 2013
ေနျပည္ေတာ္ ေမလ ၁၀ အနည္းဆံုးအခေႀကးေငြနည္းဥပေဒမ်ား(မူႀကမ္း)တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရမည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ညွိနွိုင္းေဆြးေႏြးပြဲအား ယေန႔နံနက္ (၁၀းဝ၀)နာရီတြင္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန စုေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အလုပ္သမား၊ အလုပ္ အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္...

ဒုတိယဦးစီးမွဴး ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲအခ်ိန္ဇယားႏွင့္ ေျဖဆိုခြင့္ကတ္ထုတ္ ယူရန္ ေၾကျငာျခင္း

Tuesday, May 7th, 2013
အလုပ္သမားေရးရာဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန မွ ေခၚယူထားသည့္ ဒုတိယဦးစီးမွဴး (လစာႏွဳန္း ၇၉၀၀၀ိ-၁၀၀၀ိ-၈၄၀၀၀ိ) ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ေျဖဆိုခြင့္ကတ္ျပားထုတ္ယူရန္တို႔ မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-

အလုပ္သမားေန႔အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

Wednesday, May 1st, 2013
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ(၁)ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္သည့္ အလုပ္သမားေန႔ အခမ္းအနားကို ၁-၅-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္(၀၉း၀၀)နာရီတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႔နယ္၊ မင္းဓမၼလမ္းရွိ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန (MCC) ခန္းမတြင္ က်င္းပရာ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္...

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္ျခင္း

Saturday, April 27th, 2013
ဖိလစ္ပိုင္သမၼတႏိုင္ငံ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ဝန္ႀကီး ၏ ဖိတ္ႀကားခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမား၊အလုပ္ အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ နိုင္ငံ၏ ေရွြ့ေျပာင္းသြားလာလုပ္ကိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း စဉ္မ်ားေလ့လာေရးအတြက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဧျပီလ (၂၂) ရက္ေန့မွ...

ဒုတိယဦးစီးမွဴး (လစာႏွဳန္း ၇၉၀၀၀ိ-၁၀၀၀ိ-၈၄၀၀၀ိ) ရာထူး (၈)ေနရာခန္႔ထားႏိုင္ ေၾကာ္ျငာေခၚယူျခင္း

Wednesday, April 24th, 2013
ဒုတိယဦးစီးမွဴး (လစာႏွဳန္း ၇၉၀၀၀ိ-၁၀၀၀ိ-၈၄၀၀၀ိ) ရာထူး (၈)ေနရာခန္႔ထားႏိုင္ ေၾကာ္ျငာေခၚယူျခင္း အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမားေရးရာဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန တြင္ ဒုတိယဦးစီးမွဴး (လစာႏွဳန္း ၇၉၀၀၀ိ-၁၀၀၀ိ-၈၄၀၀၀ိ) ရာထူး (၈)ေနရာ လစ္လပ္ေနပါသျဖင့္ ျဖည့္စြက္ခန္႔ထားရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္မီသူမ်ား...

၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ASEAN-OSHENT Coordinating Board Meeting က်င္းပျခင္း

Tuesday, April 9th, 2013
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဧျပီ ၈ ရက္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအနၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္ က်န္းမာေရး ကြန္ယက္ညွိႏွဳိင္းေရးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး (ASEAN-OSHNET Coordinating Board Meeting)ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၃ခုနွစ္ ၊...

ေဂ်ာ္ဒန္နိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ား နွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္း

Tuesday, April 9th, 2013
ေဂ်ာ္ဒန္နိုင္ငံ ၊ Ramtha ၿမိဳ႕႔၊ Century Miracle Apparel Mfg.Co.,Ltd အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကိစၥနွင့္ပတ္သက္၍အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီး ဌာန မွ ညႊန္ႀကားေရးမႉး ဦးေအာင္ေဌးဝင္းနွင့္ ဒုတိယညႊန္ႀကားေရးမႉး ေဒၚသိဂၤီရဲထြန္းတို႔သည္ ေဂ်ာ္ဒန္နိုင္ငံသို႔...