သတင်း news

ကြင္းဆင္းေဆးကုသမႈေပးျခင္း

Tuesday, June 3rd, 2014
မႏၲေလး အလုပ္သမားေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ  လူမႈဖူလုံေရး အာမခံ အလုပ္ဌာနအေရာက္ ကြင္းဆင္း ေဆးကုသမႈ အဖြဲ႔ သည္ ၃၀-၅-၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ မႏၱေလးစက္မႈဇုန္ CP ၾကက္သားစက္႐ုံ ႐ွိအာမခံအလုပ္သမား ၁၃၆...

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္နွစ္အတြက္ ဝန္ထမ္းသား/သမီးမ်ား ပညာသင္စရိတ္ ခ်ီးျမွင္‌့ျခင္း အခမ္းအနား

Tuesday, June 3rd, 2014
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္နွစ္အတြက္ ဝန္ထမ္းသား/သမီးမ်ား ပညာသင္စရိတ္ ခ်ီးျမွင္‌့ ေထာက္ပံ့ရန္ရည္ရြယ္လ်က္ ဝန္ထမ္းမိသားစု၊ ဝန္ထမ္းသား/သမီးမ်ားအား ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေႀကးေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားအားအလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင္‌့လူမႈ ဖူလံုေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္ (၅၁)၊ စုေပါင္းစုေဝးခန္းမ၌ ၂-၆-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၁၄းဝ၀)...

(၂၃)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံအလုပ္သမားဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးနွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ား ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား

Monday, May 26th, 2014
ေမလ ၂၂ ၊ ေနျပည္ေတာ္ (၂၃)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံအလုပ္သမားဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးနွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ား ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန၊...

အလုပ္သမားအရာရွိ သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

Tuesday, March 18th, 2014
ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁၈ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင္‌့ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ ေရႊ႔ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ International Organization for Migration (IOM) တို့ ပူးေပါင္း ဖြင္‌့လွစ္သည့္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား စီမံခန့္ခြဲမႈနွင္‌့ အကာအကြယ္ေပးမႈဆိုင္ရာ...

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္နိုင္ေရးနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

Saturday, March 8th, 2014
အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္နိုင္ေရးနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ဒုတိယဝန္ႀကီး (အနည္းဆံုးအခေႀကးေငြ သတ္မွတ္နိုင္ေရးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒) ေဒၚဝင္းေမာ္ထြန္း နွင့္အဖြဲ႔သည္ အနည္းဆံုးအခေႀကးေငြသတ္မွတ္ျခင္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအားက်င္းပျပဳလုပ္ေရး အစီအစဥ္အရ အနည္းဆံုး အခေႀကးေငြသတ္မွတ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲအား စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အနည္းဆံုးအခေႀကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးေကာ္မတီ မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ မံုရြာျမိဳ႔...

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းျပပြဲက်င္းပျခင္း

Sunday, March 2nd, 2014
အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးႀကပ္မႈျဖင့္ ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းျပပြဲ အခမ္းအနား ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွဳိင္ၿမဳိ႔နယ္၊ MICT Park ၌ ၁-၃-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္(ဝ၈းဝ၀)နာရီတြင္က်င္းပရာအခမ္းအနားသို႔ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊...

ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားေထာက္ပံ့ကူညီေပးေရးဗဟိုဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္အမ်ဳိးသားအဆင့္ နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲ က်င္းပျခင္း

Saturday, March 1st, 2014
ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီေပးေရးဗဟိုဌာန (Migrant Workers Resource Centre – MRC) မ်ားဖြင့္လွစ္ရန္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲကို ၂၈-၂-၂၀၁၄ ရက္ေန့တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ဟိုတယ္ ေရႊျပည္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးထင္ေအာင္မွတက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာႀကား...

နိုင္ငံတကာတြင္ က်င့္သံုးေနေသာအနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္သည့္ပံုစံမ်ားနွင့္အေတြ႔ႀကံဳမ်ားကို ILO အဖြဲ႔ရံုးမွ အနည္းဆံုးအခေႀကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမွလာေရာက္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး

Friday, February 7th, 2014
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ အနည္းဆံုးအခေငြေႀကးေငြ သတ္မွတ္နိုင္ေရးနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ နိုင္ငံတကာတြင္ က်င့္သံုးေန ေသာ အနည္းဆံုး အခေႀကးေငြ သတ္မွတ္သည့္ပံုစံမ်ားနွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ILO အဖြဲ႔ရံုးမွ အနည္းဆံုးအခေႀကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူက...

ကြင္းဆင္းေဆးကုသမည့္ ေရြ႔လ်ားေဆးကုသယာဥ္ (Mobile Medical Unit – MMU) ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ

Tuesday, February 4th, 2014
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ လူမႈဖူလံုေရးအက်ံဳးဝင္ အာမခံအလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္ငန္းခ်ိန္အတြင္း ေဆးရံု၊ေဆးခန္းမ်ားသို႔ လာေရာက္ျပသရန္မလိုဘဲ လုပ္ငန္းခြင္အေရာက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ အတြက္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ႏွင့္သုခမဂၤလာ အေထြေထြေရာဂါကု ေဆးခန္းနွင့္ ေရာဂါရွာေဖြေရးဓါတ္ခြဲဌာနတို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ေရြ႔လ်ားေဆးကုသယာဥ္...

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ျပပြဲက်င္းပျခင္း

Sunday, January 26th, 2014
အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးႀကပ္မႈျဖင့္ သုခစုစံကုမၸဏီမွပထမအႀကိမ္ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းျပပြဲ အခမ္းအနားအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွိဳင္သာယာျမိဳ႔နယ္၊ က်န္စစ္သားလမ္းရွိ သုခစုစံကုမၸဏီ၏ သင္တန္းေက်ာင္းဝင္းတြင္ ၂၆-၁-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀းဝ၀)နာရီအခ်ိန္၌ က်င္းပရာအခမ္းအနားသို့ အလုပ္သမား၊အလုပ္ အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအးျမင့္၊...