သတင်း news

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္ျခင္း

Saturday, April 27th, 2013
ဖိလစ္ပိုင္သမၼတႏိုင္ငံ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ဝန္ႀကီး ၏ ဖိတ္ႀကားခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမား၊အလုပ္ အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ နိုင္ငံ၏ ေရွြ့ေျပာင္းသြားလာလုပ္ကိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း စဉ္မ်ားေလ့လာေရးအတြက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဧျပီလ (၂၂) ရက္ေန့မွ...

ဒုတိယဦးစီးမွဴး (လစာႏွဳန္း ၇၉၀၀၀ိ-၁၀၀၀ိ-၈၄၀၀၀ိ) ရာထူး (၈)ေနရာခန္႔ထားႏိုင္ ေၾကာ္ျငာေခၚယူျခင္း

Wednesday, April 24th, 2013
ဒုတိယဦးစီးမွဴး (လစာႏွဳန္း ၇၉၀၀၀ိ-၁၀၀၀ိ-၈၄၀၀၀ိ) ရာထူး (၈)ေနရာခန္႔ထားႏိုင္ ေၾကာ္ျငာေခၚယူျခင္း အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမားေရးရာဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန တြင္ ဒုတိယဦးစီးမွဴး (လစာႏွဳန္း ၇၉၀၀၀ိ-၁၀၀၀ိ-၈၄၀၀၀ိ) ရာထူး (၈)ေနရာ လစ္လပ္ေနပါသျဖင့္ ျဖည့္စြက္ခန္႔ထားရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္မီသူမ်ား...

၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ASEAN-OSHENT Coordinating Board Meeting က်င္းပျခင္း

Tuesday, April 9th, 2013
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဧျပီ ၈ ရက္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအနၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္ က်န္းမာေရး ကြန္ယက္ညွိႏွဳိင္းေရးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး (ASEAN-OSHNET Coordinating Board Meeting)ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၃ခုနွစ္ ၊...

ေဂ်ာ္ဒန္နိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ား နွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္း

Tuesday, April 9th, 2013
ေဂ်ာ္ဒန္နိုင္ငံ ၊ Ramtha ၿမိဳ႕႔၊ Century Miracle Apparel Mfg.Co.,Ltd အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကိစၥနွင့္ပတ္သက္၍အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီး ဌာန မွ ညႊန္ႀကားေရးမႉး ဦးေအာင္ေဌးဝင္းနွင့္ ဒုတိယညႊန္ႀကားေရးမႉး ေဒၚသိဂၤီရဲထြန္းတို႔သည္ ေဂ်ာ္ဒန္နိုင္ငံသို႔...

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁/၂၀၁၃) ဆင္းပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

Tuesday, April 9th, 2013
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဧျပီ ၅ ရက္ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အရာထမ္းမ်ား အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္မႈ သင္တန္း အမွတ္စဉ္(၁/၂၀၁၃)ဆင္းပြဲအခမ္းအနားအား ေနျပည္ေတာ္ ရံုးအမွတ္ (၅၁)ရွိ စုေဝးခန္းမႀကီးတြင္ ၅-၄-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္(ဝ၉းဝ၀)နာရီ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။...

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ညႇိႏွဳိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႔မ်ားအား အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပ‌ေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားနွင့္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္း အနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာႀကား

Thursday, March 28th, 2013
ေနျပည္ေတာ္  မတ္လ ၂၈ ရက္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္(၈)ၿမဳိ႕နယ္မွ ညႇိႏွဳိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႔မ်ားအား အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပ‌ေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔နံနက္(ဝ၈း၃၀)နာရီအခ်ိန္၌ေနျပည္ေတာ္၊ရံုးအမွတ္(၅၁)၊အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီး ဌာနတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဦးေမာင္ျမင့္မွ...

ကိုရီးယားဘာသာစကားကြ်မ္းက်င္မႈကို ကြန္ပ်ဴတာအေျချပဳ စစ္ေဆးသည့္စာစစ္ဌာန EPS-TOPIK (Computer Based Test-CBT) Centre ဖြင့္လွစ္ျခင္း

Wednesday, March 27th, 2013
ရန္ကုန္ ၂၀၁၃ မတ္လ ၂၅ ရက္ ကိုရီးယားဘာသာစကားကြ်မ္းက်င္မႈကို ကြန္ပ်ဴတာအေျချပဳစစ္ေဆးသည့္စာစစ္ဌာန EPS-TOPIK (Computer Based Test-CBT) Centre ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မရမ္းကုန္းၿမိဳ႔နယ္၊ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊ နဂါးရံုဘုရားလမ္းရွိ အဆိုပါအေဆာက္အဦေရွ႔တြင္ ၂၀၁၃...

ကုိရီးယားသမၼတနုိင္ငံတြင္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားသီဟန္ေအာင္ ၏ အာမခံေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္း

Thursday, March 21st, 2013
ကုိရီးယားသမၼတနုိင္ငံတြင္ မေတာ္တဆ စက္ညွပ္သျဖင့္ဘယ္ဘက္လက္မတစ္ေခ်ာင္းမွ အပ က်န္လက္ေခ်ာင္း (၄) ေခ်ာင္းျပတ္ေတာက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာအလုပ္သမား သီဟန္ေအာင္(မနလအမွတ္-အမ္ ၃၈၈၄၇၈)၏အာမခံေလ်ာ္ေၾကး ေပးအပ္ျခင္းကိစၥ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္နွင့္ လူမွုဖူလုံေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ ျပည္ပတြင္အလုပ္လုပ္ ကုိင္မွဳ ၾကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ျပည္ပတြင္သြားေရာက္...

လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ၊ ဆရာဝန္မ်ား လုပ္ငန္းခြင္စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁/၂၀၁၃) ဖြင့္လွစ္ျခင္း

Thursday, March 21st, 2013
ေနျပည္ေတာ္ ၊ မတ္ ၁၈ ရက္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔၊ဆရာဝန္မ်ား လုပ္ငန္းခြင္စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္းအား ရံုးအမွတ္(၅၁) စုေဝးခန္းမတြင္ ၁၈-၃-၂၀၁၃ ရက္ေန့ နံနက္(ဝ၉း၃၀)နာရီ၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို့...

လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စာရင္းကိုင္သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

Thursday, March 14th, 2013
ေနျပည္ေတာ္ ၊ မတ္ ၁၁ ရက္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေဝးခန္းမတြင္ ၁၁-၃-၂၀၁၃ ရက္ ေန့ နံနက္ ဝ၉း၃၀ နာရီ၌ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စာရင္းကိုင္သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားကို...